יום שלישי, 27 בדצמבר 2016

יום ראשון, 25 בדצמבר 2016

שאלה על כ"ף

יש על גג הכ"ף בליטה ניכרת - כעין למ"ד.
האם זה פסול כי נשתנה לכעין למ"ד, או עדיין מועיל שאלת תינוק?

יום חמישי, 22 בדצמבר 2016

רי"ש פסולה

לרי"ש אבדה צורתה בגלל עובי המוגזם של הירך, ואין להכיר אם זה ר' או י' גדולה.

יום רביעי, 21 בדצמבר 2016

שאלה על בי"ת

יש לשאול תינוק. אם יקראנו בי"ת צריך לגרר הקו [הקשקוש] שבבי"ת - וכשר. ואם לא יוכל לקראה - פסולה.

יום שני, 19 בדצמבר 2016

פתח בין בית לגינה

תמונה ראשונה שער ופתח בין הבית לגינה. הגינה אינה מוקפת מחיצות מד' רוחותיה [תמונה שניה], ועל כן הגינה פטורה מצד עצמה ממזוזה.
אמנם הכניסה לבית - לצד ימין של הכניסה מחוייבת במזוזה, מצד שהיא כניסה לבית.

תי"ו נפסק ומשונה

הת' הזו פסולה.
יש הפסק בין ירך שמאל לגג - הופך אותה למין ה"א.
גם ירך שמאל מדי בפנים [באמצעה], וכן אינה ניכרת מספיק, כי אינה כפופה כרגל שמאל של הת'.
גם ירך ימין יורד מירך שמאל הקצר - כל החסרונות !!

יום שישי, 16 בדצמבר 2016

צדי"ק נפסק היו"ד מהגוף

הסופר שכח לחבר את היו"ד לגוף.
ההפסק בין היו"ד לגוף הצד"י שהיא נו"ן ניכרת - ניכר שיש כאן ב' אותיות אחרות [יו"ד ונו"ן] - ועל כן אי אפשר לתקנה שלא כסדרה בתפלין או מזוזה.

יום ראשון, 11 בדצמבר 2016

מריחת דיו

נמרח דיו בוי"ו ונדמה לגימ"ל. דינה שאלת תינוק.
תינוק נשאל, וקראה גימ"ל, והפרשיה נפסלה.

יום שישי, 9 בדצמבר 2016

נו"ן

ראה הגדלה
הנו"ן פסולה - אין לה מושב כלל.
העייני"ן [סימנתי אחד לדוגמא] - סופר זה עושה את קו המושב דק - זה עלול להביא לבעיות חמורות של הדמייה לטי"ת !!

בעיה דומה בנו"ן

יום חמישי, 8 בדצמבר 2016

רי"ש קטנה

הרי"ש היא קטנה ספק יו"ד - צריך שאלת תינוק.

נפגם ריבוע הבית

ריבוע הבית נפגם, ניכר הפגימה לעין [ובודאי חוגרת בו הצפורן, כמבואר בביאור הלכה לשו"ע סי' לב סעיף לט].
אע"פ שכנראה אין זה פגם ברבוע העור, אלא ברבוע הטיח המכסה, מ"מ גם בחוץ (הטיח) צ"ל מרובעת, ולכן חייבים לתקן הריבוע.

דלת מעלית

דלת הנפתחת לתא המעלית. בתמונה אנו רואים שקבעו מזוזה בצד שמאל של היוצא לכיוון המעלית, שהוא צד ימין של הנכנס לבית.
מעיקר הדין פתח זה פטור לגמרי ממזוזה, כי תא המעלית אינו נידון כלל כחדר [ואפילו לא כדין לול או חדר מדריגות המבואר בשו"ע סי' רפו סעיף יט] כי הוא אינו קבוע כלל, אלא נע וזז. וחדר שאינו קבע פטור [כמבואר לענין הבית שבספינה וסוכה בשו"ע סי' רפו סעיף יג].
יש כאן עוד צד פטור, שאין כאן פתח ודלת גמור, כי הפתח נעשה רק עבור המעלית, ולא עבור שימוש אחר של כניסה לבית, ואין לו פצימין אמיתיים [מזוזות השער מב' הצדדים], כי אע"פ שכלפי חוץ [מצד החדר] נראה מזוזות המחזיקות הדלת, אמנם מבפנים שהוא כיוון הכניסה לבית, אין שם מזוזת שער כלל, ואי אפשר לקבוע שם [בחלל הפתח מימין הנכנס] מזוזה.
נראה לי בכה"ג שפתח זה פטור לגמרי משורת הדין.

יום שני, 5 בדצמבר 2016

דלי"ת ארוכה מדי

הד' ארוכה מדי - נראה לי שהיא פסולה שכבר נהפכה לכ"ף פשוטה. (אמנם, מכיון ש"אין לדיין אלא מה שעיניו רואות" - יתכן שבמציאות היא נראית קצת יותר טובה - והיה מועיל שאלת תינוק)

יום שישי, 2 בדצמבר 2016

עוד שאלה על יו"ד

ראה הגדלה
חסר מעט דיו ברגל ימין. מ"מ אין כאן שאלת חי"ת כלל, כי ניכר שרגל ימין ארוך מעוקץ שמאל, ויש למלאות דיו מעט לרגל ימין.

יום חמישי, 1 בדצמבר 2016

שאלות על בי"ת

 נראה פשוט שהביתי"ן הללו פסולות - כי אבדה צורתן לגמרי.
אני נוטה לפסול גם בי"ת זו - אע"פ שכאן יש מקום להתיר שאלת תינוק.
[ראה הגדלה] הבי"ת צרה והקו בצד ימין עבה - שאלת תינוק.