יום שישי, 16 באוגוסט 2019

ביתי"ן עגולות - פסולות

הב' עגולה לגמרי ופסולה - היא יותר דומה לכ"ף. 
ראה הגדלה
הביתי"ן המסומנות פסולות, אין להם עקב ברור או זוית ברורה. הן דומות לכ"ף.

קו נמרח לתוך בי"ת

יש חשש שינוי צורה לב' - יש לשאול תינוק, ולנהוג על פיו. אם פוסל, צריך לבטל כל האות [ומה שאחריו - בתפלין], ואם קוראה ב' מותר לגרר הקו.

יום חמישי, 15 באוגוסט 2019

כ"ף פסולה

הכ"ף פסולה - אין לה מושב מספיק.
הרי"ש - גג צר והירך ארוך קצת - צריך שאלת תינוק, אם לא יטעה בה כו' או כך' [גם אם תינוק יקראנה ר' - היא כשרה רק בדיעבד]

יום רביעי, 14 באוגוסט 2019

כוזו במוכסז נראה תוך הכתב של המזוזה ומפריע לקריאה

הכוזו במוכסז כוזו הכתוב מאחור נראה בולט בצד הכתב ומפריע לקריאה הרגילה -
אם הוא מפריע כל כך - עד כדי שאדם רגיל אינו מצליח לקרוא הכתב, הרי זה פסול.
אמנם מותר למחוק את הכוזו כו' כי אין לו דין קדושת השם. ואין בזה דין חק תוכות כי הוא מפריע חיצוני, ולא בדיו האותיות עצמם, כדין המעביר עפרות זהב מעל האות, שכל זמן שהם מכסים את האות הוא פסול כי אינו נקרא, וכאשר העבירם חזרו לכשרותם כי לא נגע החקיקה בדיו עצמו או בצורת האות עצמה, ואין בזה חק תוכות, כמבואר בשוע"ר סימן לב סעיף ד.

יום שני, 29 ביולי 2019

גימ"ל דומה לנו"ן

היא ממש דומה לנו"ן - פסולה.

כ"ף עם עוקץ גבוה

שאלנו תינוק והוא קראה ל' - לכן המזוזה היא פסולה.

כמה חייב אדם לטרוח להדר במצות קביעת המזוזה

נשאלתי:  האם מזוזה שקבועה מאחרי הדלת או לפניה [פונה כלפי חוץ, ולא כלפי חלל הפתח], כי אי אפשר לקבעה בחלל הפתח כראוי לה לכתחילה, בגלל מבנה או צורת המשקוף. האם יש צורך לעשות מאמץ ולהוציא הוצאות יתר כדי לחפור לה מקום בחלל הפתח, או שהיות שאפשר לקבעה לפני או אחרי הדלת בדיעבד כדינה, אין צריך לטרוח יותר?

בהשקפה ראשונה נראה לי שהיות שבמצב ההוה אי אפשר לקבעה בחלל הפתח, אינו חייב לטרוח טירחא מיוחדת לעשות אופן שיוכל לקבעה שם ע"י חפירה וכיוצא בזה.
לא מצאתי מקור ברור לדבר זה לעת עתה, לא לחייב ולא לפטור.

וכן צ"ע האם יש במקרה כזה וכדומה - חיוב [חז"ל] להוציא עד כדי שליש יתר מכדי דמיו לקיים מצוה מהודרת? כלומר, האם מבחינה כספית חייב להוציא עד חצי מכדי דמי המזוזה, כדי לקבעה בסף בצורה יותר מהודרת, כשם שיש מצוה לקנות מזוזה כתובה מהודרת יותר, אם אפשר לו לקנותה עד חצי מדמי מזוזה זולה, כמבואר בשו"ע בנוגע לאתרוג.

אודה לכל מי שיש בידו להעיר בנושא.

יום ראשון, 28 ביולי 2019

מחיצות הבתים שבאמצען אינן מגיעות עד לתפר

מחיצות הבתים צריכות לירד עד התפר, גם באמצען, לכתחילה. אמנם בדיעבד אפילו אין המחיצות מגיעות עד למטה כשר, בתנאי שהפרשיות מונחות למעלה מסיום המחיצות, ואין שום חלק מהפרשה יורדת לאויר שבין המחיצות. (אבל אם הפרשיות רואות זו את זו דרך האויר שמתחת לסיום המחיצות, ואין צריך לומר אם הפרשיות יורדות לאויר התיתורא פסולה, כמבואר בשו"ע רבינו סימן לב סעיף סא).
בשו"ת הצמח צדק (או"ח סי' ח) מבואר, שאפשר למלאות בחתיכות עור את הרווחים הללו, להדביקם היטב למחיצות, כדי שתהיינה המחיצות שלימות עד למטה, ואע"פ שלא תהיינה מעור אחד, בדיעבד [תפלין או מחיצות] שלא מעור אחד כשרות, אם הן מדובקות היטב.
שמע מינה [מהצמח צדק הנ"ל] עדיף שהמחיצות תרדנה עד סוף הבתים, מחומרת תפלין שלא מעור אחד.

יום רביעי, 24 ביולי 2019

זיי"ן משונה - שאלת תינוק

לז' הראשונה יש בליטה יוצאת מהירך, ויש  חשש שמא נשתנה צורתה (כעין גימ"ל הפוכה) - שאלת תינוק.

תי"ו נפסקה רגלה השמאלית

הפסק בין הגג לרגל שמאלי של הת' - לכאורה נהפך לה"א. אמנם ברור שה"א כזה תינוק לא היה מכירו, ולכן אם תינוק מכירו כתי"ו, מותר לתקנו בתפלין ומזוזה [שלא כסדרן].

יום שני, 22 ביולי 2019

מזוזת שער עם בליטת חלון

אם גובה הקיר [לפני בליטת החלון] מצד ימין [מזוזת השער] עשרה טפחים מהרצפה, יש לקבוע עליה מזוזה, בלי ברכה.
ואם אינה גבוהה עשרה טפחים, פתח זה פטור ממזוזה. כי אין מזוזת הסף שמצד ימין מזוזת שער כלל.

ראה גם http://hebrewstam.blogspot.com/2014/12/blog-post_41.html

יום חמישי, 18 ביולי 2019

כתב גרוע, תי"ו פסולה, צד"י - היו"ד רחוקה מהגוף

כתב גרוע - התי"ו [ושננתם] פסולה, הנקודה הפוכה כלפי פנים. (למטה תמונת הגדלה של הת') 
הצ' של ויצהרך רחוקה מהגוף. צ"ע.


הפסק ניכר וגדול באל"ף

הדיו קפץ או מחמת קיפול בקלף, או מסיבות אחרות.
הה"א של ואהבת פסולה כי נפסקה - אך מן הדין מותר לתקנה.
האל"ף של מאדך - יש בה הפסק גדול בקו האמצעי. אמנם בתשו' צמח צדק (או"ח סי' טז) התיר לתקן אל"ף שקפץ דיו בשיעור כחמישית מאורך גגה. מ"מ למעשה אין להקל כל כך [ובפרט כאן] מכמה טעמים.
א. יתכן שההפסק כאן יותר גדול וניכר ממה שדיבר הצ"צ.
ב. מטעמים טכניים - הרי ברור שגם לאחר תיקון הדיו יקפוץ שוב, ולא יחזיק הרבה זמן.

יום רביעי, 17 ביולי 2019

כתב בית-יוסף ישן

כתב בית-יוסף מאירופה לפני המלחמה. הכתב שונה בצורה ניכרת מהכתב ב"י שכותבים היום.
שים לב לאותיות הבאות: אל"ף, למ"ד, פ"א, קו"ף, שי"ן.
השאלה היא על התגין הגבוהין של היו"דין. הם כשרים, כי אינם דומים כלל ללמ"ד, מחמת דקות התגין.

יום שישי, 12 ביולי 2019

תי"ו - רגל שמאל כחי"ת

אמנם יש בליטה משהו שמאלה [ברגל שמאל] שמצייר אותו כתי"ו, אך עיקר הרגל [בגלל עביותו] פשוטה, והוא דומה לחי"ת.
נראה שאם תינוק יקראנו ת' - יש להוסיף דיו לעשות לו רגל שמאל כפופה כדינה (ע"ד ההיתר לתקן קו משוך בשוה כאשר תינוק מכירו).
השוה לבעיה דומה באות גימ"ל: https://hebrewstam.blogspot.com/2019/04/blog-post_4.html

דוגמאות נוספות לבעיית רגל שמאל של הת'.
רגל שמאל לא ברור - אני מסתפק האם יש לפסלו, או שמא על ידי תינוק אם יקראנו ת' - יש להתיר תיקונו.
רגל שמאל של הת' ממש קו משוך בשוה, רק שהיא משופעת כלפי חוץ. אין להכשיר כלל.
מ"מ למתירים תיקון קו משוך בהיכר תינוק, גם כאן יש להתיר לתקנו אחר קריאת התינוק. (אבל כמו שהוא עת, אינו כשר)

כ"ף - לא ברורה

הכ"ף מרובע למטה, אך חיבור המושב לקו היורד שבור מעט.
יש להקל לשאול תינוק ואם יקראנו כ"ף, יש לתקנו [בעדינות בהוספת דיו].
יש מכשירים כ"ף אפילו עם זוית למטה (כאשר עגולה בראשה), ע"י קריאת התינוק. וכאן יש להקל יותר.

שאלות על רי"ש ודלי"ת

קו דיו נמרח מהרי"ש כלפי מעלה - קשה להבחין בדיוק ע"פ הצילום. בכל אופן יש אפשרות שהרי"ש נשתנה ללמ"ד, ולכן צריך שאלת תינוק.

כתב פשוט. המ"ם מחובר למטה - כשר בדיעבד.
הר' יש בו עוקץ בולט ומתדמה לד' - מועיל קריאת התינוק [כלומר אין זה ד' מוחלט].
דלי"ת עם עקץ בולט - אך רגלו בולטת פנימה, ומשום מה מתדמה לר' - שאלת תינוק. 

יום חמישי, 11 ביולי 2019

שאלות על ה"א

הסופר עושה חלוקה בשם הוי' - אבל "זה א-לי ואנוהו" יש להקפיד ולהדר לכבוד השם, שיהא השם הק' נאה ויפה !!
הקו שבור - שאלה על שינוי צורתה. צריך שאלת תינוק האם הה"א כשרה.
שתי בעיות בההי"ן הללו. הנקודה קטנה משיעורה (אמנם לפי פסק השו"ע אין שיעור לנקודה - הרגל הפנימית, אך לרמ"א והפוסקים האשכנזים צ"ל בה שיעור מלוא יו"ד), ועוד שהיא תלויה בגובה. אמנם הפמ"ג מכשיר ה"א שהנקודה תלויה בגובה החלל, ואינה שוה למטה עם רגל ימין.
אך כאן יש שתי בעיות - נראה לי שצריך שאלות תינוק, ואם תינוק יקראם צריך לתקנם (לפי הפוסקים האשכנזים).

יום חמישי, 27 ביוני 2019

למ"ד - כתיבה בפיסול

הסופר האריך גג הל' כאשר צואר הל' עדיין עומדת במקומה הראשון.
מכיון שנפסלה [כי נתבטלה צורתה] א"א למחוק את הצואר לבדה משום חק תוכות, אלא צריך למחוק גם הצואר וגם המשך הפס שנעשה אחר הצואר, כי נכתבה הפס הזה בפיסול.

וי"ו - ספק זיי"ן

לוי"ו יש בליטה כעין ראש זיי"ן. צריך שאלת תינוק.
התינוק שנשאל, לא היה יכול להחליט האם זה ו' או ז'. ולכן היא פסולה, כי כל אות שנשתנה מעיקר צורתה, ותינוק אינו מכירה, היא פסולה.

יום שלישי, 25 ביוני 2019

בי"ת

הבי"ת הזה אמנם גבו עגול, ואין לו עקב אמיתי. אך מ"מ יש לו שפיץ בולט למטה כריבוע הבי"ת, שאינו קשור לעקב.
מועיל קריאת התינוק, ואם יקראנו ב' כשר.
(לכאורה היה ראוי לתקן ריבוע שלמטה, אמנם אם יעשה כן חוששני שיקלקל, שידמה יותר לכ"ף).
עכשיו הוא דומה  לכ"ף !! אלא אם יעשה זוית תשעים מעלות לכל גובה העקב (הגב).

יום שישי, 21 ביוני 2019

דלת ביטחון לפני דלת ראשית

דלת בטחון לפני הדלת הראשית. המרחק ביניהם כמטר וחצי [שהוא פחות מד' אמות. ונראה שהשטח הסגור בין הדלתות אינו שיעור השוה לד' אמות על ד' אמות], השטח הזה אינו משמש כלום. האם צריך לקבוע מזוזה [גם] על דלת הבטחון?

נראה לי כיון שהמרחק בין הדלתות ניכר, כי הוא ג' אמות (קרוב לשיעור ד' אמות), יש להחשיב דלת זה כדלת חצר או בית שער וחייבת במזוזה. בדרך כלל כאשר הדלת בטחון סמוכה תוך אמה (בערך) או קצת יותר, ואין השטח ביניהם משמש כלום, אני אומר שהדלת בטחון טפל לדלת הראשית. אבל לא כן, כאן, בגלל המרחק.
מ"מ יש לקבוע מזוזה בלי ברכה (כי אין השטח הזה חצר באמת, ולא בית שער, אלא רק דומה).

מ"ם סתומה משופעת וצרה כלפי מטה כסמ"ך

המ"ם הזו פסולה - כי המושב צר, וחסר בה עיקר בנין המ"ם, שהמ"ם [גופה] היא מרובעת, וזו אינה מרובעת כלל ודומה לסמ"ך.

נו"ן ויו"ד סמוכים עלולים להידמות למ"ם

היו"ד סמוכה ביותר לנו"ן ועלול להקראות לתינוק כמ"ם.
לדעתי חובה לשאול תינוק, ורק אם יקראם כדין, יש להפרידם.
אבל אם יטעה לקראם מ"ם, יש לבטל את שתיהם [ולא להפריד, משום חשש חק תוכות].

יום רביעי, 19 ביוני 2019

כ"ף פשוטה מרובעת

הכ"ף יש בה עוקץ והיא מרובעת - ופסולה לדעת כמה פוסקים.
אמנם הסכימו האחרונים (צמח צדק, משנה ברורה בשם פמ"ג) שמותר לתקנה בהוספת דיו, אף בתפלין ומזוזות ואין בזה משום שלא כסדרן. כי צורת האות ניכרת לכל (ויש בה רק פיסול הלכתי לבד, ולא שינוי בצורה. וכל שיש בה פיסול הלכתי בלבד וצורתה ניכרת, אין בה משום שלא כסדרן [ע"פ דעת מהר"ם מרוטנבורג שהביאו הפוסקים והשו"ע, שמתיר תיקון בכתיבה מועטת לא כסדרן].

יו"ד שנוגע לעצמו

לדעת אדמו"ר [שו"ע הרב] בסימן לו אות א' - אות שנוגעת לעצמה אינה נפסלת בכך [ולא חיישינן לסברת המקדש מעט באות ג' שנגיעה דקה בין רגלי הג' ייחשב לסתימה מלאה בדיו] -
ולכן יש לשאול תינוק האם אין שינוי צורה, וכאשר תינוק מכירו כיו"ד, יש לגרר הדיבוק וכשר לכתחילה.

יום ראשון, 16 ביוני 2019

כתב ב"י בספר תורה וצד"י של האריז"ל

ראיתי לאחרונה בבית מדרש אחד ספר תורה יפה ומהודר, שנכתב לפני כששים או שבעים שנה בערך, צורת הכתב הוא בכתב הישן (דומה לכתב מרן בעל התניא, ונקרא כהיום כתב רוסיא), הכתב הוא כתב בית יוסף, חוץ מאות צדי"ק שנכתב ביוד הפוכה כשיטת האריז"ל !
ראיתי שהפוסקים מתירים ס"ת שנכתב בכתב המעורב בב' סוגי הכתב. השאלה הוא האם מצינו איזה מקור קדום לכך שיכתבו ספר תורה לכתחלה בכתב בית יוסף ויקפידו על כתב אר"י רק באות צדי"ק או לא ?

בי"ת עגולה - פסולה

הבי"ת הראשונה פסולה - היא עגולה לגמרי ככ"ף. לגב שלה אין צורת עקב כלל, אלא רק עיגול. נמצא צידה התחתון ממש כ"ף, ולכן פסולה.
הבי"ת השניה - יש לה צורת עקב, כשרה.

יום שישי, 14 ביוני 2019

נו"ן - אין לה מספיק מושב

נראה לי שאין לנו"ן מספיק מושב, וקשה לי להכשירה.
אני מסתפק שמא מחמת שהתינוק יכירה - יהא עכ"פ מותר לתקנה בתפלין ומזוזה שלא כסדרן.

ראה גם https://hebrewstam.blogspot.com/2019/03/blog-post_65.html

יום חמישי, 13 ביוני 2019

וי"ו - שאלת תינוק

הו' ראשה רחב מעט ורגלה קצרה, ולכן היא דומה לרי"ש - צריך שאלת תינוק כדי להכשירה.

יום חמישי, 6 ביוני 2019

קו"ף - למ"ד

היות שחלק הגג כשר ללמ"ד - נמצא שאות זו גם למ"ד וגם קו"ף, ופסול משום שאינה "כתיבה תמה" ברורה, כי אין להכיר אם זה למ"ד או קו"ף.
(ולענ"ד אין לומר במקרה כזה, שאלת תינוק, כי יש שינוי בעיקר צורת האות, כי אין לגג הקו"ף צואר [כעין צואר הל'])

ראה עוד דוגמאות - בתוית קו"ף - למ"ד

מ"ם סתומה צרה בגגה ומשונה

המ"ם צרה בגגה, ורחבה הרבה מלמטה, אני חושש לשינוי בצורתה.
ועוד נראה לי שאין לה שיעור לגגה, כי מסתמא כל גגות האותיות צריכות להיות רחבות מעט כשיעור יותר מעובי הקולמוס.

יום רביעי, 5 ביוני 2019

נוני"ן

שאלת תינוק, כי היא קצת עקומה [מושבה באלכסון ורחבה], אע"פ שצורתה נכונה מעיקר הדין. 
שאלת תינוק, היא דומה מעט לכ"ף. 
שאלת תינוק כנ"ל, היא דומה מעט לכ"ף.
כשרות. ברור שתינוק יכירם כנו"ן, ועיקר צורתה נכונה.

למ"ד - נתעבה ואין לו מושב

בכתב ספרדי אין עושין מושב ממש ללמ"ד [דלא כבכתב אשכנז - לפי סברת המשנה ברורה שמושב הל' מעכב]. ובשוע"ר מבואר [שאפילו בכתב אשכנז] שצורת הל' כעין כ"ף ווי"ו עליה אינו מעכב בדיעבד, א"כ למ"ד זו כשרה. ואם יש להסתפק בה תישאל לתינוק.
אם תינוק מכירה, מותר לגרור מעביותה לשפר את צורתה. 

יום שישי, 31 במאי 2019

חי"ת - רגל שמאל עקומה

נראה לי שהחי"ת הזו כשרה. אמנם יש מפקפקים לומר שרגל שמאל דומה מעט לנו"ן, וממילא היא [הח' כולה] דומה מעט לתי"ו.
נראה לי לרווחא דמילתא - לשאול תינוק על צד שמאל של הח' לבדה, כלומר לכסות את הוי"ו והחטוטרת ולשאול על הז' לבדה - אם תינוק יקראנה ז' - בודאי אין שום בעיה. ואם יקראנה נו"ן - אז יש מקום לפקפוק.

ראה גם https://hebrewstam.blogspot.com/2016/08/blog-post_9.html

כ"ף וזיי"ן - שינויי צורה

הכ"ף פסולה - היא דומה לבי"ת.

נפל טיפת דיו לתוך הבי"ת

הבי"ת נפסלה - כי אבדה צורתה.

יום שלישי, 28 במאי 2019

תיקון בי"ת בתפלין

הבי"ת יש בה פגם למטה.
אני חושב שראוי לשאול תינוק עליה, לפני שבא לתקנה בתפלין [או מזוזה].

יום שני, 27 במאי 2019

סמ"ך - שינוי צורה

אני נוטה להחשיב את הס' הזה - שינוי מצורת הסמ"ך הראויה.
גופה יותר מדי רבוע [ולא עגולה].