יום חמישי, 31 באוגוסט 2017

חי"ת - צד ימין רי"ש במקום ו' או ז'

ראה הגדלה

הח' שבמלה 'וחרה' פסולה לדעת שו"ע הרב [סימן לו אות ח] משום שצד ימין היא כרי"ש, ולא כו' או ז'.
רוב הפוסקים האחרים מכשירים בדיעבד.

יום רביעי, 30 באוגוסט 2017

רי"ש מרובעת מעט

הרי"ש כשרה, אין לה זוית חדה או עוקץ בולט, וכל תינוק יכירה כרי"ש.
אפשר לתקנה לכתחילה, אבל בזהירות גדולה להוסיף דיו מלמטה כלפי מעלה כדי שתהא מעוגלת. אבל לא יוסיף מלמעלה כלפי מטה, פן בשעה שמתחיל להוסיף מלמעלה תיעשה דלי"ת.

יום שלישי, 29 באוגוסט 2017

נפסקה החטוטרת

הח' [בחזק] נפסקה החטוטרת מצד ימין, והיא פסולה.
אי אפשר לתקנה בתפלין, משום שנהפכה לשתי אותיות ו' וז'.

יום ראשון, 27 באוגוסט 2017

זיי"ן ווי"ו בתיבת מזזות נראות נוגעות

הז' והו' נראות סמוכות זו לזו עד שאפשר נוגעות [את הדבר הזה צריך להבחין בראיה במציאות דוקא] !!
מה הדין?
אם נראה לעין הרואה הרגיל [המכיר אותיות סת"ם] כאות חי"ת - לענ"ד זה פסול [אע"פ שבזכוכית מגדלת נראות מופרדות משהו], ואם נראה בעין רגילה [הנ"ל], כשתי אותיות ז' וו' - כשרות, ויש להפרידן להרחיקן מעט זה מזה.

דרך אגב: המתייג כאן קלקל והוסיף תג שמאלי של הז' הנ"ל, בלי לחשוב כלל מה יקרה !!

יום חמישי, 24 באוגוסט 2017

אל"ף שחיבור שתי היו"דין זה מול זה

האל"ף כשרה.
אמנם לכתחילה אין ראוי לעשות כן, וחיבור הנקודה התחתונה צ"ל יותר לצד שמאל של הגג, ולא במרכזה, [וראוי לתקנה בהוספת מעט דיו לחיבור התחתון, כדי שיהא קצת יותר נראה שמאלה. אבל יש ליזהר כי א"א להוסיף הרבה, שלא לקלקלה].

יום רביעי, 23 באוגוסט 2017

עיוות בצורת נו"ן פשוטה

נראה לי שראוי לשאול תינוק על זה [הבטן המשונה הזו שעשה בירך הנו"ן) ואחר שיקראנו כדינה יש לתקן צורת הירך.

יום שלישי, 22 באוגוסט 2017

נגיעת יו"ד לכ"ף פשוטה

צריך שאלת תינוק, אם יקראנה ץ' היא פסולה, ואם יקרא האותיות י' וך' כדין - מותר להפרידם.

יום שישי, 18 באוגוסט 2017

בי"ת עם תג גדול

התג על הב' גדול וגבוה. צריך שאלת תינוק, אם לא יטעה בה לקראה למ"ד.

יום שני, 14 באוגוסט 2017

נפסקים [להדיא]

יש הפסקים בד' [אחד], מ [מאדך], ל [לבבך] - כולם פסולים כי בטלה צורת האות, ואי אפשר לתקנם בתפלין או מזוזה משום כתיבה שלא כסדרן.
הכ"ף [במרכז התמונה] יש בה הפסק ניכר והיא פסולה וא"א לתקנה - משום שנעשית נו"ן ויו"ד.
[מתחתיה] ת' שיש בה הפסק, אמנם נשתייר קצת דיו - נראה שיש לשאול תינוק אם יכירה כתי"ו, מותר לתקנה בתו"מ.

יום שישי, 11 באוגוסט 2017

נקודת דיו בחלל נו"ן

נראה לי שאין בזה חשש פ"א כלל. אבל מהיות טוב כו' אני מציע לשאול תינוק, ואחר שיקראנו נו"ן למחוק הנקודה.

שאלה על קובה בתפלין

האם שלשה שורות הללו [כולל הריוח פתוחה (או הכנת הסתומה לוהיה אם שמע) עושה פסול של קובה וזנב?
ואם כן, האם אפשר להאריך את גג המ"ם של 'וכתבתם' [עד תחת המ"ם של קשרתם] ליישר השיטות?

נראה לי שבדיעבד אין כאן פסול של קובה וזנב, והריוח לצורך פרשה פתוחה או סתומה מוכיח, שאינו כניסה של שורה בצורת הכתב. כי עיקר פסול קובה וזנב הוא שינוי בצורת הדף, שהדף אינו מיושר כלפי חוץ, אלא יש לו צורה אחרת (עגול, קובה שהוא אהל, או זנב). וזה לא שייך בכניסת הריוח של פרשה שהיא כניסה ע"פ הדין. ואמנם יש בזה דיון בדיעות רבני הדור, ואין זה חלק, מ"מ נראה לי עיקר שבדיעבד זה כשר, ואינו פסול כקובה או כזנב.
ולאידך למשוך גג המ"ם הרבה יותר מגוף המ"ם עצמו, כי יצטרך למשוך לפחות כפליים מגוף המ"ם, הרי זו שאלה קשה בשינוי צורתה, ורק תהא כשרה בדיעבד. ואם כן לא הרווחנו מאומה ממשיכתה, בכל מקרה הפרשה תהא 'בדיעבד'.

אפשר למצוא כתבות ודוגמאות נוספות לבעיה זו, תחת התוית: קובה או זנב

יום חמישי, 3 באוגוסט 2017

נו"ן פשוטה - ראש רחב מדי

ראש הנו"ן רחב מדי - ונראה שעל פי שורת הדין היא פסולה.
אמנם בדיעבד, היות שתינוק יכירה - קרוב הדבר שמותר לתקנה בהוספת דיו להעבות את ירכה, כדי שלא יהא ראשה עובר כל כך לצד ימין.

יום רביעי, 2 באוגוסט 2017

פן - הנו"ן אינה יורדת מתחת לפ"א

אע"פ שהנו"ן נקראת בפני עצמה ללא ספק כנו"ן, מ"מ צריכה לרדת מתחת לפ"א [כדין אות ארוכה שיורדת מהשיטה] - ולכן יש לתקנה לכתחילה.
אמנם בדיעבד [לפני התיקון] האם היא כשרה, זה תלוי אם תינוק יוכל לקרוא תיבה (וצ"ע דלא מצינו בפוסקים, אלא תינוק לא חכם שאינו יודע לצרף אותיות לקריאת תיבה. ואפשר שזה דומה לדין תיבות סמוכות זו לזו, או ריוח באמצע תיבה, ששואלים תינוק אם יודע להפריד התיבות, שמע מינה שיש קריאת תינוק הראוי [לכל ענין לפי מה שהוא השאלה] גם על התיבות).