יום חמישי, 17 בינואר 2019

וי"ו או יו"ד ??

נשאלתי מה דין הו' הזה?
באמת שאיני יכול להכריע מהתמונה. את זה צריך לראות במציאות.
אבל נראה לי, שאם יהא ברור לנו שיש לו יותר צורת יו"ד - הוא פסול ואין מה לעשות. אבל אם נראה יותר כוי"ו או אפילו ספק שקול, אזי יש לשאול תינוק אם יכירו.

יום ראשון, 6 בינואר 2019

יום שישי, 4 בינואר 2019

פתח שאחורי הדלת - שני פתחים עם מזוזת שער משותפת

שני פתחים גמורים [ללא דלתות] ויש להם מזוזת שער מצד ימין משותפת.
דין זה מבואר ביורה דעה סו"ס רפו - בדין "פתח שאחורי הדלת" שאם יש בסף [מזוזת השער] המשותפת עובי טפח [לכל צד], הרי זה חייב בשתי מזוזות, מזוזה אחת לימין הכניסה של כל שער. אבל אם אין לעמוד עובי טפח חייב במזוזה אחת.

ופשוט שכאשר אין בעמוד טפח - אסור לשים בה שתי מזוזות [אחת מכאן ואחת מכאן] משום איסור בל תוסיף, שהרי המזוזה הנוספת תהא תוך טפח לחלל השני, והרי זה נחשב כבתוך חלל הפתח, ונמצא בשער שתי מזוזות קבועות - ועובר משום בל תוסיף.

ובמקרה שיש בעמוד טפח לכל צד, לכאורה חייב להרחיק כל מזוזה מהפתח השני שיעור טפח, כדי שלא תהא בטפח סמוך לחללו של השני. כלומר, המזוזה הראשונה תהא בתחילת החלל [בטפח הסמוך לפתח], אבל השניה תהא בסוף חלל השער, כדי להרחיקה מחלל הראשון.

יום חמישי, 27 בדצמבר 2018

כ"ף ונו"ן עם עקב

הכ"ף יש מגבה בליטה - שאלת תינוק, אם יטעה בה כבי"ת. 
הנוני"ן יש להן עקב - שאלות תינוק אם לא יטעה בהם כבי"ת.

יום שלישי, 25 בדצמבר 2018

חור באמצע פרשה

בשירטוט שיטה מעל החור יש לכאורה מקום לט' יודי"ן, וא"כ יש ריוח פרשה באמצע פרשה הפוסל.
לכאורה נראה שמותר על פי הדין לתקנה על ידי הרחבת החור כלפי מעלה עד שתכסה את השירטוט.

יום ראשון, 25 בנובמבר 2018

טעות בקידוש הכתיבה

שאלה:  מי שקידש הכתיבה לפני כתיבת התפלין, אבל מסופק אם הוא אמר "לשם קדושת תפלין" או "לשם קדושת מזוזה" - מה הדין?

תשובה:  היות שקידוש הכתב הוא מדין תורה [עיין שו"ע רבינו סי' לב סעיף לא] נראה שספק דאורייתא לחומרא, ודין פרשיות הללו כמי שלא קידשן כלל, ופסולות.

למ"ד הפסק ניכר לפני הירך

תחת הל' היה גיד, כאשר הוסר הגיד מהקלף, נשאר הפסק ניכר בין ירך ומושב הלמ"ד. האם מותר לתקנה בתפלין שלא כסדרן?
לפי דעת הצמח צדק בודאי מותר לתקנה שהרי צורת ל' ניכרת בה. אך לפי המשנה ברורה היא פסולה, והדעת נוטה [שלפי דעת המ"ב] שאי אפשר לתקנה, משום שחסר בגופה, וההפסק גדול וניכר היטב.

יום רביעי, 21 בנובמבר 2018

הפסק יו"ד הצד"י מהנו"ן

ההפסק בצד"י הזו הוא מעט, והאות צד"י ניכרת להדיא, ולא נראית כיו"ד ונו"ן. ועל כן מותר לתקנה בתפלין (אף שלא כסדרן, כמבואר בשוע"ר סימן לב סעיף ל).
בצד"י זו ההפסק גדול והאותיות יו"ד ונו"ן ניכרים כשתי אותיות, ולא כצד"י - על כן אסור לתקנה שלא כסדרן (כמבואר בשו"ע שם).

יום שלישי, 20 בנובמבר 2018

רי"ש

רב נשאל על הרי"ש הזה ופסלו, כי יש לו זוית חדה נוטה לאחור, והוא דומה לדלי"ת.
(לענ"ד היה אפשר לדונו בשאלת תינוק, מאחר שהגג משופע מעט - אין זוית חדה ממש. אבל אין אחר מעשה רב כלום).

יום שישי, 16 בנובמבר 2018

שיעור אורך רגלי החי"ת

רגל שמאל של החי"ת ארוכה יותר מרגל ימין (בצורה ניכרת) -
החי"ת כשרה כי עדיין שיעור שתי רגליה כשיעורי ווי"ן וזייני"ן (ולא כאורך נו"ן פשוטה).
אבל אם היתה אחת מרגליה ארוכות כשיעור נו"ן פשוטה [לדעתי אליבא דשיטת שו"ע רבינו בסימן לו אות ח) הרי זו שינוי גמור מצורת החי"ת של רבינו תם [שתי זייני"ן], וכל שכן אם שתי רגליה שוות וארוכות כשיעור נו"ן פשוטה.
וכן אם רגליה קצרות [או אחת מהן] כשיעור יו"ד, ולא כשיעור וי"ו או זיי"ן - לדעת רבינו פסולה (ולא כמשמעות האחרונים שמהני שיעור מלוא אות קטנה באות חי"ת) כי נשתנה לגמרי מצורת זייני"ן.

ראה גם:
https://hebrewstam.blogspot.com/2017/05/blog-post_9.html
https://hebrewstam.blogspot.com/2015/06/blog-post_14.html
https://hebrewstam.blogspot.com/2015/03/blog-post_29.html
https://hebrewstam.blogspot.com/2015/01/blog-post_24.html
https://hebrewstam.blogspot.com/2013/08/blog-post_20.html
https://hebrewstam.blogspot.com/2013/07/blog-post_108.html

יום חמישי, 15 בנובמבר 2018

שאלות על צורות אות

רגל התי"ו ארוכה - צריך שאלת תינוק האם לא יטעה בה התינוק כפ"א פשוטה.
רגל ימין של החי"ת קצרה הרבה מרגל שמאל - כשרה בדיעבד.
המ"ם סתומה גופה עגולה בצד ימין. כשר בדיעבד.

יום חמישי, 8 בנובמבר 2018

יו"ד כחי"ת קטנה

עוקץ שמאל של הח' ארוכה, והיא נראית כח' קטנה. שלושה תינוקות קראוהו חי"ת. לכן זה פסול.

יום רביעי, 7 בנובמבר 2018

ריוח מיותר במזוזה בין השרטוטים

המשרטט השאיר ריוח גדול בין השרטוטים לפני ובשעריך. האם זה פוסל?
האם זה נידון כריוח פרשה במקום שאינה צריכה?

יום שני, 5 בנובמבר 2018

כ"ף ויו"ד סמוכות

הכ"ף ויו"ד סמוכות זו לזו יותר מדי, ועלולות להיקרא מ"ם פתוחה.
צריך שאלת תינוק, ואם יכירם כשרות, ואם יטעה בהן כמ"ם אזי פסולות, ואי אפשר לתקנן שלא כסדרן. 

יום שישי, 2 בנובמבר 2018

פ"א פשוטה משוכה

הפ"א משוכה, בדיעבד היא כשרה, כל זמן שתינוק מכירה.
ראוי לשאול תינוק.