יום ראשון, 8 בדצמבר 2019

כ"ף משוכה

הסופר משך את הכ' - כנראה בגלל תיבה או אותיות יתירות שהיה צריך למחוק.
כאשר מושכים כ"ף [וכל אות דומה שיש בה גג ומושב] יש למשכה מעט מעט, ולא ימשוך כל המושב או כל הגג בבת אחת, כי אז היתה משתנית צורתה ונפסלת, וכאשר יחזור וימשוך הקו המקביל - הרי זה שלא כסדרן.

הכ"ף המשוכה כשרה בדיעבד, כל זמן שתינוק מכירה.

שאלות על בי"ת וכ"ף

העיגול מסומן סביב לב' - היא עגולה ממש למטה, ואין לה זוית ולא עקב ברור.
הכ"ף המסומנת היא צרה מדי. אמנם כשרה בדיעבד, אך אין מושבה מספיק רחב כשיעורה לכתחילה.

גם הכ"ף הזו גם צרה קצת, וגם גגה אינו ישר מקביל למושב, ולכן [מחמת שתי השינויים הקטנים] אפשר שתינוק יטעה בה כנו"ן. ראוי לשאול תינוק עליה, ולתקנה במידת האפשר.

יום שישי, 6 בדצמבר 2019

רושם מטעה באות רי"ש

מצד ימין של גג הרי"ש יש איזה כתם/רושם שעלול לגרום לר' להידמות לדלי"ת.
אמנם זה אינו דיו, אלא איזה לכלוך [התמונה השניה - היא אותה הרי"ש מול שלחן אור] - 
צריך לראות במציאות בעין רגילה (ולא מול שלחן אור) - אם נראית לעין שינוי בצורת הר' צריך לשאול תינוק [כדין שאלות תינוק].
בשני המקרים נידון שינוי הצורה רק על פי הראיה בעין רגילה.

יו"ד ללא חלוקת גוף ורגל

כדאי לראות בהגדלה

בעיה מצויה בכתב פשוט - היו"ד עשויה כנקודה אחת בלבד, ואין בה חלוקת גוף וירך. אמנם כאן הגוף היא אלכסונית, אבל בפועל אין בה חלוקה בין גוף היו"ד לרגל ימין שבה. [עוקץ היו"ד של שמאל - מטעה כאילו יש גוף. אך המתבונן בצורה זו - יראה שאינה מחולקת, אלא היא משיכה אחת לבדה].
צורה זו פסולה, על פי ההלכה [שו"ע א"ח סימן לב סעיף יח] של גולמי האותיות - היודי"ן שעל האלפי"ן ושל השיני"ן וכדומה, שהפסול מחמת כי אין בהם חלוקת ראש וירך [כדי להבדילם מעיקר גוף האות - כגון להבדיל הנקודה העליונה מקו הגג שבאל"ף]. ק"ו ליו"ד עצמה, שאין בה בעצם ירך ימין המעכב.

ומ"מ היות שלעין כל נראית כיו"ד - נראה שמותר לתקנה בהוספת דיו אף בתפלין ומזוזה. [כי זה כלל בתיקוני אותיות שלא כסדרן, כל שהפסול אינו בהיכר צורת האות - הצורה הנראית לעין כל, אלא פסול בהלכות צורת האות, כדין גולמי היודי"ן שעל האלפי"ן (שפסולם לא משום שאין אדם מכירם, כי נשתנו. אלא בגלל פסול הלכתי) - הרי זה מותר לתקנו בהוספת דיו, אף שלא כסדרן].

תמונת היו"ד אחר התיקון:

יום חמישי, 5 בדצמבר 2019

ה"א - ירך שמאל באמצע הגובה

כדאי להגדיל
ציינתי רק שתים מהן. אבל יש כמה ההי"ן שהירך באמצע הגובה ולא למטה בסוף האות כסיום רגל ימין.
בפרי מגדים ושאר אחרונים מבואר שאין זה פסול בהחלט, אלא כשר בדיעבד, כדין רגל שמאל שאינו בצד שמאל של הגג אלא באמצעה. מכל מקום פשוט שיש לשאול תינוק, האם מכיר האות הזו או לא, ואין להכשיר בדיעבד אלא רק אחר קריאת התינוק.

יום רביעי, 4 בדצמבר 2019

בי"ת פסולה - חסר בשיעור המושב

הבי"ת פסולה [אע"פ שתינוק קראה ב'] כי אין לה שיעור מושב. המושב קצר מדי.
המושב בב' וכ"ף צריכה להיות לפחות חצי מהגג, ולא פחות. [זה אינו כולל העקב הבולט ימינה מעבר לקו היורד !!]

יום שני, 2 בדצמבר 2019

כתם מים במ"ם

לא ניתן לענות על שאלה כזו מבלי לראות את הדבר ממש במציאות.
הכתם יש בו מראית דיו וסוגר את המ"ם, כידוע מ"ם פתוחה שנסתמה נפסלה. השאלה - האם זו סתימת דיו או רק מראית כעין דיו. אם זה לא נראה ממש כדיו יש להקל להכשירה ולנקותה.

יום שישי, 29 בנובמבר 2019

יום שישי, 22 בנובמבר 2019

ב-ו סמוכים

הבי"ת והוי"ו סמוכות מאוד זו לזו אע"פ שאינן נוגעות -
צריך שאלת תינוק. אם התינוק קורא להן מ"ם, הן פסולות וצריך לבטלן.

יום רביעי, 13 בנובמבר 2019

דלי"ת עם קו דק סוגר את העקב

בדלי"ת - קו דק יורד מהעקב לירך.
האם אני מחשיב כאילו כל החלל הלבן סתום, ונחשב לרי"ש? [יתכן שבשאלה שלפנינו, גם אם היה נסתם תינוק היה קוראו ד'. אבל השאלה כללית יותר, גם אם בבירור היה סתימת החלל הופכה לר' בודאות]
לדעתי אין להתחשב בכך, אלא היאך נראית כללות האות במיאות [ולא - היאך היתה נראית אם נסתם חללה], והיות שהיא ניכרת בבירור כדלי"ת, אין נגיעה דקה זו משפיעה על הכשרה [כמובן ראוי למחוק את העוקץ המיותר].

אמנם משמעות דעת המקדש מעט (באות גימ"ל) להחמיר ולהחשיב כל החלל כסתום. ואין דבריו נראים לי.

ראה עוד בענין זה במאמרים שתחת התויות: אות שקו חוסם חללו, אותיות חלולות 

יום שלישי, 12 בנובמבר 2019

שאלות על ט', ז'

הט' פסולה בגלל בליטת המושב היא נהפכה למין עיי"ן.
הב' חללה צר, מועיל קריאת התינוק להכשירה.
גג הז' רחב - יש להסתפק שמא נשתנה למין ד' וצריך שאלת תינוק.

יום שני, 11 בנובמבר 2019

שאלות על כ"ף, נו"ן

הכ"ף פסולה יש לה עקב של ב', ונהפכה למין ב'.
אמת שגם לבי"ת יתכן שהיא פסולה כי היא עגולה ביותר, אך מ"מ היא ב' פסולה ולא כ"ף. 
הנו"ן צוארה יוצא מצד שמאל (ולא מאמצע הראש). היות שקצת ראשה עובר על הצואר שמאלה כשרה, (אך אם היה הצואר יוצא ממש מקצה שמאל של הראש, נוהגים לפסול. והיא נקראת "נו"ן הפוכה"). 

שאלות על נו"ן, יו"ד

הנו"ן פסולה - היא ממש בי"ת. (ואמנם אם היתה צריכה להיות ב' - היה צ"ל קריאת התינוק האם היא ב' או נ', אבל לנו"ן בודאי שהיא פסולה).
היו"ד פסולה - שתי קוצותיה [רגל ימין ועוקץ שמאל] ארוכות יותר מגוף היו"ד. הטפל נהפך לעיקר, והעיקר לטפל !!
(אולי אם תינוק מכירה מותר לתקנה בדחק. אבל כמו שהיא בודאי פסולה).

יום ראשון, 10 בנובמבר 2019

ו' של מ"ם וז' דבוקות זו לזו - נהפכו לחי"ת

ו' המ"ם נדבקה לז' ונהפכו לחי"ת - פסול. כי אין להכיר בין אם היא שייכת למ"ם, או שהיא חלק מהחי"ת [הדבוקה לכ"ף].
תיקונה בס"ת - למחוק כל החי"ת וישאר רק הכ"ף, ואח"כ לכתוב מחדש בכשרות חרטום המ"ם והאות ז'.

יום שישי, 1 בנובמבר 2019

תי"ו רגל שמאל באמצע הגג או בצד ימין

ת' [ונתתי] הרגל שמאל יוצא מצד ימין של הגג, ולא מצד שמאל. דינה כרגל שמאל של הה"א שמבואר במגן אברהם [ושאר אחרונים] דפסולה לכתחילה וכשרה בדיעבד [כאשר א"א לתקנה].