יום שלישי, 2 ביוני 2020

ספר תורה שנשכו עכברים מהגליון

עכברים נשכו ואכלו מהגליון של ספר תורה.
על פי הדין אין זה פוסל כלל הספר, כי הקרע לא הגיע לכתב. ומצוה להדביק מטליות לקיים הגליון, ונוי הספר.

אמנם יש להעיר כאן בשתי נקודות:

יום שישי, 22 במאי 2020

ה"א - סגורה בצד שמאל

אני חושש לפסול ה"א כזה. אמנם ירך שמאל אינו נוגע לגג, אך עולה עד הגג, וההפסק אינו בחלל שמצד שמאל, אלא מצד הגג. נמצא שבעצם צד שמאל אין בו חלל. ולענ"ד זה שינוי בצורת הה"א.

במקרה שלפנינו, יש להוסיף שנראה סימני מחיקה בין הגג לירך ויש לי חשש שגרר כאן [ואם כך - זה היה חק תוכות והאות פסולה, (אמנם אין הנחה זו מוכרחת לגמרי, כי יתכן שגרר לפני שעשה את הירך, אע"פ שאינו מסתבר כלל, כי למה יעשה כן. או שזה היה רק קרוב לנגיעה וגירר להרחיק יותר. אמנם מצד הגרירה נראה בעליל שמי שעשה הדבר, לא ידע טיב הדבר - ודי למבין)].

יום שבת, 16 במאי 2020

דלי"ת - שאלת תינוק

נראה לי שצריך שאלת תינוק על הד' הזה, כי המריחה של דיו בעקב הוא גדול, ויש כאן חשש מה לשינוי בצורתה.

יום שישי, 8 במאי 2020

נו"ן אבדה שיעוריה, יחס חלקיה זה לזה

נראה לי שנו"ן הזו פסולה, כי ראשה גדול [עבה] מדי ביחס לשאר האות. ועוד כי גם מתדמית לכעין כ"ף (והוי כעין תרתי לריעותא).
אמנם נראה שאם תינוק מכירה היטב, אפשר לתקנה בהוספת דיו למושבה, עד שתהא מושב עבה כעין שיעור הראש, כך:
ואע"פ שהחלל יהא צר ביותר, מכשירים חלל צר בדיעבד, אף שאין בה שיעור עובי קולמוס.

שאלה על בי"ת שנסתמה

הבי"ת נדבקה למעלה ולמטה [אחר גמר כתיבתה] למ"ם.
נראה לי שהיא פסולה, דנעשית כעין מ"ם סתומה, ולא מהני היכר תינוק על מנת לגרר הדביקות. וממילא אין לתקנה.
ועדיין צ"ע בדין זה.

יום חמישי, 23 באפריל 2020

תג עליון של היו"ד

היו"ד כשרה (כי כל ענין התג העליון אינו מעכב לפסול), אבל התג נשאר מאחור - לא בצד שמאל כפי שצריך להיות לכתחילה לפי מנהגינו [אמנם יש במנהגי ספרד חלק שעושים תג עליון - דוקא באמצע גג האות, אבל אין זה מנהגינו] -
נראה לי שזה נידון ככשר בדיעבד, כי אין התג כהלכתו, ולכתחילה מצוה לעשות תג וקוצו של י' כדין - בצד שמאל דוקא.

יום רביעי, 22 באפריל 2020

ד' פסולה

הד' פסולה היא עגולה כרי"ש, ואין לה שום זוית. וכן אין לה עקב ברור.

שירת הים - אריח על גבי לבינה

בשורה המסומנת [ה' ימלך] אין היו"ד [תחילת האריח] עומדת מתחת לסוף הלבינה [שם ה'], אלא מתחת לאויר הריוח.
נראה לי שזה אינו מעכב, כלומר שהפרש מעט זה אינו משנה. כי כללות הציור הוא אריח ע"ג לבינה, ונחשב [שיטה זו] צורת שירה.
ובלאו הכי נראה בס' מאיר עיני סופרים (סימן טו סעיף א, בשם שו"ת סת"ם) דרוב הדף כשירה כשר, ואין קפידא אם שיטה אחת או שתים אינם ממש כצורת השירה. כל שכן בענין שלפנינו. וכן משמעות שו"ת צמח צדק (יו"ד סי' רז), ששינוי מעט אינו מעכב, כל עוד כללות הדף הוא צורת שירה [אריח ע"ג לבינה, לאיזה מהשיטות המפרשים].

בפועל הצעתי להמשיך את גג הה"א של שם הוי' מעט, כדי שעדיין רגל שמאל של הה"א תהא בצד שמאל, ואריכות הגג יגיע עד מעל לצד ימין של הי' שתחתיה. ואז תהא גם שיטה זו אריח על גבי לבינה, ולבינה על גבי אריח.

יום שני, 20 באפריל 2020

יום חמישי, 2 באפריל 2020

למ"ד - דיו בחללה

נפל דיו בחלל הל'. לכאורה נראה שמהני קריאת התינוק לקרותה כדין ולמחוק הדיו הזה.
אמנם יש מקום להחמיר ולחשוש לביטול צורת האות, ולבטלה ולמחוק כל מה שכתוב אחריה [במזוזה].

וי"ו - נמחק ראשו

רוב הראש נמחק - והוא פסול. גם אין לתקנו שלא כסדרן, דכבר אבדה צורתו.
(המעט שנשאר אינו מועיל לקרוא לו ראש - ואם היינו מתחשבים בו, לפי השיעור הוא נו"ן פשוטה).

יום חמישי, 26 במרץ 2020

אות על קלף תלוי, ואינו מחובר כולו ליריעה

חצי התחתון של הנו"ן - שנכתב מתחילה על הקלף כדין, אחר שניסה הסופר לעשות איזה תיקון, חתך לתוך הקלף, ונמצא הנו"ן הזה [חציה התחתון] על קלף תלוי באויר.
הדין שאות זה פסול, כי נחשב אינו מוקף גויל.
וחמור דין זה של אינו מוקף גויל, מ(דין מוקף גויל של) נקב שמחוץ לדיו האות. כי נקב שמחוץ לאות, אם ניקב אחר הכתיבה כשר, כמבואר בפוסקים, משום שהיה מוקף גויל בשעת הכתיבה. אבל זו שאינה עומדת על הגויל כלל (כי קלף התלוי באויר נחשב נפרד מהיריעה), אינה מוקפת גויל (מתחתיה) גם אם אירע כן אחר שעת הכתיבה, וכן מבואר במהרי"ק וב"י ביו"ד סי' רפ. [פירוש, אות שאינה מחוברת לגמרי כדין לספר, חשיב סוג לא מוקף גויל].
תמונה של מושב הנו"ן הזו - כאשר הקלף מוגבה מהיריעה.

לא ניתן לטלות טלאי מתחת לנו"ן הזו להדביקה חזרה ליריעה, וכל שכן שאין לקלף כל האות מהיריעה, ולחזור ולהדביקה במקומה. כי אין הכשר טלאי בס"ת, אלא כאשר טולה קודם הטלאי ליריעה, ואח"כ כותב על הטלאי (שנמצא כותב האות על ספר), דאם לא כן הוי פסול משום חק תוכות. כלומר, שהאות נעשית מאליה, ולא על ידי כתיבתה כדין.
ואין תקנה אלא לקלף הנו"ן הזה [ולגונזה] ולעשות טלאי ולכתוב מחדש על הטלאי.

יום רביעי, 25 במרץ 2020

דלי"ת עם עקב עגולה מאוד

העקב מאוד עגול, ויש מקום לראות כעין ר'. חייב לשאול תינוק, האם זו ד' או ר'.
וכמובן אחר קריאת התינוק [ד'] יש לתקן היטב ריבועה של עקב.

יום רביעי, 18 במרץ 2020

כפי"ן

הכ"ף יש לה למטה זוית. אך היא זוית כהה ביותר, וברור שזו כ"ף כשרה.
גם כ"ף זו כשרה.
וכן כ"ף זו כשרה, כי היא ניכרת ככ"ף ואינה מתחלפת כלל בבי"ת [כי אין לה גב וזוית מרובעים לגמרי - 90 מעלות - אלא משופעות באלכסון פנימה].

יום חמישי, 12 במרץ 2020

רי"ש מרובעת

הרי"ש מרובעת. דינה שאלת תינוק האם היא ד' או ר'.
מכיון שברור שכל תינוק יקראנה ר' - היא כשרה (ולמעשה, אין צורך לשאול).

יום שישי, 6 במרץ 2020

דלי"ת - ספק רי"ש

אמנם לד' יש עקב שעובר על הרגל לצד ימין, אך העקב כל כך עגול עד שנדמה קצת לרי"ש.
צריך לשאול תינוק, ואם יקראם ד' יש לתקן ולרבע את העקב.