יום חמישי, 21 ביוני 2018

יום ראשון, 17 ביוני 2018

וא"ו שיש בה הפסק

בוא"ו יש הפסק חשוב וניכר. צריך לכסות את החלק התחתון ולשאול תינוק - האם הנשאר למעלה הוא וי"ו או יו"ד (כמשמעות שו"ע רבינו סימן לב סעיף כ, בשם הט"ז שם ס"ק י).
אם יקראנו וי"ו מותר לתקנו דהיינו לחבר הירך לקצהו כדי שיהא הו' בשיעורו לכתחילה. אך אם יקרא ללמעלה יו"ד - יש לפסול.

דרך אגב: היו"ד התחתונה של האל"ף [בפרט א' של אחד] רחבה מדי, ואינה נקודה (כמבואר תמונתו בב"י ושוע"ר אות אל"ף) אלא מין קו - ואין זה תמונתה (לכתחילה. ואולי אף בדיעבד יש שינוי בדבר).
ראה מה שכתבתי מאמרים תחת התוית: קו נקודה ושיעורן, ובפרט
אלפין פסולין
אל"ף פסולה

יום שישי, 15 ביוני 2018

נו"ן נכנסת לחלל עיי"ן

הנו"ן נכנסת מעט לחלל הע' - אמנם הע' כשרה, כי לא נשתנה צורתה. אך לכתחילה אסור להכניס אות אחת לחלל אות אחרת, כמבואר בשו"ע (סימן לב) לענין ל' הנכנסת לחלל ח' או ת'.
"חלל אות" הכוונה לאות שיש בה ג' דפנות, כגון האותיות ע' ט' ש' ב' ח' ת' ה' וכדומה. אבל אות שיש בה רק ב' דפנות כגון נו"ן כפופה המשוכה מעט ויו"ד, או גג דלי"ת, בחלל שמעל מושבה, או ראש למ"ד או עקב ב' או צד ימין של ג' נכנסים לחלל הו' - אינו נקרא שנכנסו לחלל האות, ואין בזה איסור לכתחילה, כל עוד שאין משתנים ממש צורתן מחמת הכניסה.
פשוט שבמקרה שלפנינו - ראוי למחוק אריכות הנו"ן שלא תהא בחלל הע'.

יום חמישי, 7 ביוני 2018

עקב הפ"א נכנס לחלל הרי"ש

עקב הפ"א נכנס מעט לחלל הרי"ש. האם יש חשש שנשתנה לה"א? האיך אנו דנים כאן את הרי"ש?

נראה שאין חשש כל כך, שהרי העקב אינו בולט לחלל הרי"ש אלא מעט, אם נמדוד בחוט מקצה הגג, באופן המצוייר למטה:
ולכן אפשר לכסות כל מה שמעבר לגג [קו האדום המצוייר] ולשאול תינוק. אבל אין צריך להחשיב קצה הגג מהקוצות הבולטות שמאלה - כקצה הגג.
אחר שתינוק יקראנו ר' - יש למחוק מעט מעובי בליטת העקב שלא יכנס כלל לחלל הר'.

יום שלישי, 5 ביוני 2018

קרע גדול במעברתא

אמנם איני זוכר שיש דין מפורש בקרע המעברתא, מ"מ נראה שאין להכשיר קרע גדול כל כך.
אבל אם ירצה לתפור עור או להדביק עור על המעברתא, כדי להיות המעברתא שלימה - רשאי.

שאלות תינוק

 הד' שאלת תינוק, כי יש בה עקב אך אינו ברור דיו, שמא תינוק יטעה בה לקראה רי"ש. 
הנו"ן מושבה רחב ויש בה כעין עקב ועלולה להידמות לתינוק כבי"ת - יש לשאול תינוק מה היא? - נו"ן או בי"ת.

וי"ו פסולה

הו' נפסלה, כי עובי ראשה כמו שיעור יריכה - והיא כמין יו"ד.
כי ההבדל בין יו"ד לוי"ו בשיעורם, היו"ד ראשה עבה ויריכה קצרה ממנה מעט, והי"ו יריכה ארוכה פי שתים מעובי ראשה.
וי"ו זו שיעורה כיו"ד.

מריחת דיו

"האדמה" מריחת הדיו לחלל הה"א פסלה - כי נעשית כמין חי"ת.

יום חמישי, 31 במאי 2018

מ"ם סתומה עקומה

המ"ם בסיום השיטה עקומה כלפי מעלה - ספק מ"ם ספק סמ"ך.
נראה שמועיל קריאת תינוק [לדעת אדמו"ר הזקן, אמנם לפי דעת המקדש מעט אפשר שהיא פסולה כ"חצי סמ"ך"].

יו"ד שהרגל עבה ביותר

הרגל עבה ביותר, והראש בולט רק מעט. נראה לי שאין זה כתיבה תמה, כי הראש שצ"ל עיקר - הוא טפל לרגל.
אם היה מקום להמשיך מעט את הראש להכשירו, היה אפשר, אבל כאן אי אפשר כי זה בשם קדוש, אין מקום ואי אפשר למחוק מהה"א.

יום רביעי, 23 במאי 2018

יום שישי, 11 במאי 2018

יו"ד דומה לרי"ש קטנה

היו"ד גדולה ודומה לרי"ש. צריך קריאת התינוק (כדין יו"ד המתדמה ללמ"ד קטנה, שתלוי בקריאת התינוק)

יום שישי, 4 במאי 2018

ו' ונו"ן דבוקים מעט או קרובים לנגיעה

יש ביניהם קרוב לנגיעה [גם אם היתה נגיעה דקה ממש - שתי המקרים יהיו שוים בדינם] -
יש מדמין בדבר זה לנשתנו לצורת תי"ו, ואסור לגרור ביניהם משום חק תוכות.
העיקר שאין זה תי"ו כלל, כי אין עושין תי"ו בגג שבור המחבור בחטוטרת, ואף אינו כשר כלל באופן כזה, ולכן לא נשתנו הו' ונ' לתי"ו, ומותר לגרר ביניהם כשאר נגיעות דקות בין אותיות.

יום חמישי, 3 במאי 2018

דיבוק עב בשם ק'

בכתיבת השם נדבק גג הה"א כולו ללמ"ד -
יש לשאול תינוק, אם יקרא את הל' - יש למחוק גג הה"א לבד ולהמשיך בכתיבה, ולא לגרור כלום מהלמ"ד (ולסמוך על הפוסקים שאף דיבוק עב ולא נשתנה צורתה, מותר לגרור הדיבוק),
ואם התינוק לא יקרא הל' [א"כ בטלה צורתה] אזי יש לבטל תחילה צורת הלמ"ד, ואח"כ למחוק הגג של הה"א. אבל אם ימחוק קודם גג הל' אזי תיראה שם 'אל' שאסור למחקה.

יום שבת, 28 באפריל 2018

כמעט נגיעה יכול לעורר ספק

אין נגיעה באמת בין תג הלמ"ד לירך הה"א, אבל הם קרובים -
נראה שצריך קריאת התינוק, כי אם תינוק קורא לקרוא לה' הזו - קו"ף, אין זה כתיבה תמה, וחוששני מפסול.
הרי זה דומה לדין כ"ף ווי"ו המסוכים זה לזה יותר מדי שנדמים למ"ם. ראה תגית כ"ף ווי"ו סמוכים.

יום חמישי, 26 באפריל 2018

ספק דלי"ת ספק רי"ש

הד' אינה מרובעת מספיק ואין לה בליטת עקב - שאלת תינוק האם תינוק יקראנה ר' או ד'.