יום שלישי, 28 ביוני 2016

תיקון צואר הלמ"ד

שאלה:
למ"ד שעשויה ככ"ף ויו"ד עליה, כלומר צוארה קצרה. משו"ע אדה"ז משמע שכשר בדיעבד. אמנם משו"ת הצ"צ [במילואים לח"ה סי' ה] משמע שצריך לתקן ע"י הוספת דיו, ומשמע שחושש לסברת שו"ת אור ישראל שפוסל צואר הל' קצרה כיו"ד.
מה הדין?  והאם מותר לתקן ראש הצואר בגרירה, כפי שכתב הרב שטרן במשנת הסופר?
ועוד שאלה: איך משערים שיעור רגל היו"ד - לפי הגג [של הכ"ף] או לפי ראש היו"ד?

תשובה:
פשוט בדעת שו"ע רבינו והצ"צ שם [דלא כשו"ת אור ישראל] דאם שינה בצואר הל' לעשותו כעין יו"ד, הרי זה כשר (ועיין עוד בתשו' הצ"צ יורה דעה סי' רה בסופו בנוגע ללמדי"ן). אלא שהורה הצ"צ שאם אפשר לתקנו, יש לתקנו. וטעמו פשוט, דכל היכא דאפשר לתקן צורתו שיהא לכתחילה [וכמו כן לרווחא דמילתא לחשוש לאיזה סברא רחוקה לצאת יד"ח דעתו גם כן] ראוי ומצוה לעשות כן.
אמנם מה שכתב בצ"צ [שם במילואים] לתקנו בהוספת דיו, תמוה. היאך אפשר לתקנו כך?
ואפשר שיש כאן חסרון, והכוונה לתקנו במחיקה וגרירה מעט [מלמטה – תחתית ראש הי'] ואחר כך הוספת דיו ממעל להעבות שוב את הראש מעט כלפי מעלה, שיהא בה יותר צורת ו'. וכעין שכתב הצ"צ בתשו' סי' יח [בסופו] בנוגע לכ"ף פשוטה עם זוית, שהורה להתיר למחוק זוית הכ"ף פשוטה כדי לעגלה, ואח"כ להוסיף דיו, עיי"ש, [וכן בתשובה זו עצמה התיר הצ"צ לתקן יו"ד שעוקצה השמאלית ארוכה בגרירה עיי"ש], וכן יש לומר לענין צואר הלמ"ד.
וכפי שציין לדברי משנת הסופר של הרב שטרן שליט"א, כן יש לעשות, לתקן צורת ראש הל' בגרירה מעט מתחתיו, ואח"כ הוספת דיו מעל.
ומדידת שיעור היו"ד היא כך – אם הירך [הקו הפשוט שבצואר] הוא ארוך מעט יותר מעובי הבולט [שהוא ראש הו' או הי'] הרי זה שיעור ו' וכשר לכתחילה, ואם הבולט עבה יותר מהפשוט אזי זה שיעור י' ואינו כשר לכתחילה אלא בדיעבד [או יתקן כנ"ל].

אין תגובות:

פרסום תגובה