יום ראשון, 28 ביולי 2019

מחיצות הבתים שבאמצען אינן מגיעות עד לתפר

מחיצות הבתים צריכות לירד עד התפר, גם באמצען, לכתחילה. אמנם בדיעבד אפילו אין המחיצות מגיעות עד למטה כשר, בתנאי שהפרשיות מונחות למעלה מסיום המחיצות, ואין שום חלק מהפרשה יורדת לאויר שבין המחיצות. (אבל אם הפרשיות רואות זו את זו דרך האויר שמתחת לסיום המחיצות, ואין צריך לומר אם הפרשיות יורדות לאויר התיתורא פסולה, כמבואר בשו"ע רבינו סימן לב סעיף סא).
בשו"ת הצמח צדק (או"ח סי' ח) מבואר, שאפשר למלאות בחתיכות עור את הרווחים הללו, להדביקם היטב למחיצות, כדי שתהיינה המחיצות שלימות עד למטה, ואע"פ שלא תהיינה מעור אחד, בדיעבד [תפלין או מחיצות] שלא מעור אחד כשרות, אם הן מדובקות היטב.
שמע מינה [מהצמח צדק הנ"ל] עדיף שהמחיצות תרדנה עד סוף הבתים, מחומרת תפלין שלא מעור אחד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה