יום שני, 4 בינואר 2016

שירטוט תפלין ומזוזה

לכבוד כ"ד טבת, יום הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן

שו"ע אדמו"ר סימן לב סעיף ח

התפלין אינן כמזוזה שהיא צריכה שרטוט מהלכה למשה מסיני בכל שיטה ושיטה אבל בתפלין א"צ [אין צריך] שרטוט כי אם בשיטה העליונה מפני שאסור מדברי סופרים לכתוב לכתחלה ג' תיבות מפסוק מכתבי הקודש בלא שרטוט כמו שיתבאר ביורה דעה סי' רפ"ד [סעיף ב] אבל שאר השיטות א"צ [אין צריך] שרטוט כי השיטה העליונה נעשית כמו שרטוט למה שתחתיה כמו שיתבאר שם.
ואין לו להחמיר ולשרטט בכל השיטות מפני שכל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט אבל אם אינו יודע ליישר השיטה בלא שרטוט טוב הוא שישרטט כל השורות כדי שיהא הכתב מיושר ושוה משום זה אלי ואנוהו ואפילו אם יודע ליישר אף בלא שרטוט ומשרטט כדי לכתוב יותר נאה ויותר ישר אינו נקרא הדיוט כיון שאינו עושה בדרך חומרא אלא כדי לכתוב יותר ביושר (שהוא הידור מצוה) ...

***
חידוש וביאור:

א)  התפלין אינן כמזוזה שהיא צריכה שרטוט מהלכה למשה מסיני.
יש לדקדק למה לא כתב רבינו [מזוזה] וס"ת, דהא קיי"ל [שו"ע יו"ד סי' רעא] דשרטוט בס"ת מעכב לפסול.
ואפשר, דדין שרטוט ס"ת ומזוזה אינו אותו דין ממש בדקדוק. דשרטוט מזוזה היא הלכה למשה מסיני, אבל בס"ת יתכן שהוא מקרא. כלומר, שאין נקרא "ספר" אלא גליון וכתב המיושר בשרטוט.
ראה פתחי תשובה (יו"ד רעא ס"ק יג) בשם רדב"ז דטעם שירטוט בס"ת ליישר הכתב. ונפקא מינה (בפ"ת שם ס"ק יד בשם הבני יונה) דאם גרר טעות ומחק השרטוט וחזר וכתב שנית התיקון בלא שירטוט בדיעבד יש להכשיר, דהכתב מיושר על ידי שאר השיטות.
ואפשר דבמזוזה אינו כן, אלא טעם השירטוט אינו רק ליישר הכתיבה, אלא טעם נוסף יש בה מהלכה. ולכן אף אם שאר השיטות משורטטות והכתב מיושר על ידם, שירטוט כל שורה במזוזה מעכבת.

ב)  מזוזה שהיא צריכה שרטוט מהלכה למשה מסיני בכל שיטה ושיטה.
יש לדקדק דלא כתב "ובכל תיבה ותיבה". משמע קצת דשרטוט השורות מעכבת, אבל אם פחות מג' תיבות בשורה אינן משורטטין אפשר אינו מעכב. (דו"ק דחכמים תיקנו שאסור לכתוב כתבי הקודש ג' תיבות בלא שרטוט, שמע מינה דעל פחות מג' תיבות ליכא שם שרטוט).

ג)  ואין לו להחמיר ולשרטט בכל השיטות מפני שכל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט.
מפסק זה מוכח דאין טעם שרטוט במזוזה כדי ליישר השיטות [בלבד], דא"כ מה איכפת לי שמשרטט גם בתפלין ליישר השיטות שלה אע"פ שאין צריך, הרי אינו הדיוט בכך. אלא, מיירי שרוצה לשרטט לחומרא בתפלין כשרטוט במזוזה, שהוא דבר ללא תועלת כלל, ולכן נקרא הדיוט.
ולכן, אם טעמו שמשרטט כדי ליישר השיטות והכתב, הרי זה אינו הדיוט.
שמע מינה דיש בשרטוט מזוזה ב' טעמים. א. טעם כמוס מהלכה למשה מסיני, שאין אנו יודעין אותו. ב. ליישר הכתב, כמו בס"ת וכתבי הקודש.

אין תגובות:

פרסום תגובה