יום שלישי, 5 בינואר 2016

נפלה טיפת דיו בחלל - ונעשה ניקוד לאות

התי"ו נעשית מנוקדת - מותר וצריך לגרור הנקודה. מותר לגרר כי לא נעשה שינוי צורת האות, וצריך לגרר כי ס"ת מנוקד פסול, כלומר אסור שיהא נקודות קריאה בס"ת [והוא הדין בתפלין ומזוזה].
ואע"פ שמבואר בשו"ע יו"ד [סי' רעג סעיף ז] שס"ת המנוקד פסול, וגם אם הסירו את הניקוד הרי זה פסול משום חק תוכות. ביאר הט"ז (שם ס"ק ו, ושאר אחרונים. ראה בפ"ת שם) היינו דוקא הסופר שניקדו מתחילה לשם ניקוד, אבל נפלה ט"ד וכהאי גוונא שנעשה ניקוד לאחר הכתיבה ללא כוונה, פשוט שמותר לגרר הניקוד.

אין תגובות:

פרסום תגובה