יום רביעי, 2 במאי 2012

"במזוזה הלך אחר הרגיל"

בהמשך למה שדובר לאחרונה בנושא קביעת מזוזה כאשר ליכא היכר ציר – מה קובע צד ימין של הפתח, לענ"ד חשוב להבין מחלוקת האחרונים בענין קרוב לזה, שהשלכות מחלוקת זו הוא על הנושא הנ"ל ודיני חדר חשוב והיכר ציר.

האגרות משה (יו"ד ח"א סי' קעו) חידש חידוש גדול בדיני מזוזה, דפתח שאין בו היכר ציר ולא שום היכר אחר לידע איזה דרך ימין לביאה [כגון שהביאה מרשות הרבים שוה אם יבא מכאן או מכאן], פטור ממזוזה. דליכא "ביתך – ביאתך", דרק כאשר איכא ביאתך בצד ימין הרי זה 'ביתך' החייב במזוזה, אבל בדליכא כלל 'דרך ביאתך' אינו בכלל חיוב וציווי התורה לקבוע שם מזוזה.
אמנם סברא זו דעת יחיד, וכל האחרונים חולקים עליו וס"ל דבמקרה זה יקבע בעל הבית היכן שרוצה על איזה צד של הפתח את המזוזה. כן כתוב במקדש מעט (רפט ס"ק יג) וכן פשוט בדע"ק (רפט סעיף ג למעיין בדבריו). וכ"כ חובת הדר (דף סד, ובהערה יב שם) בשם כמה פוסקים.
וביאר חובת הדר [שם] טעמם, דכאשר ליכא הוכחה איזה ימין לביאה, עצם הדבר שאדם קובע את המזוזה בצד אחד, הרי זה מוכיח שצד זה חשוב אצלו ימין כניסה. ובזה הוא מגלה דעתו לעשותו עיקר. עיי"ש.

לענ"ד מחלוקת וענין זה יסוד גדול בדיני מזוזה. דסב' בעל האגרו"מ דחיוב מזוזה המוטלת על הבית גדור בעיקר בחפצא של צורת הפתח מאיזה צד בא יבוא בפתח, וכאשר ליכא בחפצא הוכחה כלל מהו ימין, אזי ליכא ימין. ובדליכא ימין אין חיוב מזוזה. זו סברתו.
אבל החולקים ס"ל דחיוב המזוזה בפתח הוא גם מצד חשיבות ורצון הגברא, שיהא זה דרך ימין לביאתו (ביאתך), ובמקרה שאין איזה צד ימין מוסכם ומקובל [כגון, ימין לביאה מצד רה"ר, חשוב וטפל או היכר ציר] אין זה שהפתח פטור, אלא דעדיין לא הוחלט איזה צד הוא ימין. ובמקרה זה עצם החלטת בעה"ב משוה חשיבות צד זה, להחשיבו ימין כניסה. זה סברתם כדמוכח מדברי חובת הדר הנ"ל.

לענ"ד זהו כוונת הגמרא [מנחות לג] "ובמזוזה הלך אחר הרגיל" כלומר עיקר גדול להחשיב הימין לפי הרגיל, כלומר הרגל הבא בפתח מאיזה צד יבוא בו. ומכלל ההרגל, למדנו שדעתו ורצונו המה קובעים.
זהו טעם ר"י במרדכי [מובא בב"י יו"ד סי' רפט] שימין כניסה הוא לצד החדר החשוב יותר שעיקר תשמישו שם, כי היות שחדר זה חשוב בעיניו, גם עיקר הפתח עשוי עבורו וממילא הימין של הפתח הוא לצד החדר החשוב.

[אמנם קיצרתי, אך] המתבונן בענין "הלך אחר הרגיל" כפי שנתבאר כאן, יבין יותר לא רק את סברת המרדכי הנ"ל, אלא גם את שיטת חב"ד לילך תמיד אחר היכר ציר, כי אע"פ שמצד הבא מרה"ר יתכן עדיפות לבוא בדרך קצרה בניגוד להיכר ציר, (ועוד קושיות שיש על גישה זו), רצונו ודעתו של בעה"ב להחשיב עיקר הכניסה מצד הדלת להיכן שנפתח, עושה צד זה יותר חשוב.

אין תגובות:

פרסום תגובה