יום חמישי, 5 ביולי 2012

סידר פרשיות של ראש בטעות כרש"י

שאלה:  טעה וסידר בתפלין של רבינו תם את הפרשיות בראש כפי סדר רש"י והניחם כך כשנה, האם מותר לחזור ולסדרם כסדר רבינו תם?

תשובה:  מותר לסדרם כסדר ר"ת, דהרי איסור הורדה מקדושה לחול הוא משום השתמשות בקדשים שלא כדין (כמבואר בשו"ע רבינו ס"ס לד) והרי הקדש בטעות אינו הקדש. ויש עוד טעם משום בזוי מצוה, ויש לדמות איסור זה לדין שאם התנה מראש שיוכל לשנות מקדושה חמורה לקדושה קלה המבואר בסי' מב. ואמנם לכאורה תנאי מועיל רק מקדושה חמורה לקדושה קלה ולא מקדושה לחול, כמבואר בשו"ע רבינו שם סעיף ו' מחלוקת האם מועיל תנאי להורידו לחול, מ"מ בצירוף סברת המקילים דמהני תנאי ויש לומר דהקדשה בטעות לא חשיב הקדשה כלל לאוסרו, נראה דשורת הדין דמותר לסדרו כרצונו לרבינו תם.

ואם היה מעשה הפוך דסידר בטעות בתפלין של רש"י פרשיות כסדר ר"ת, פשיטא דמותר לסדרם כרש"י, ע"פ המבואר בשו"ע רבינו ס"ס לד דהעיקר כרש"י עיין שם.

אין תגובות:

פרסום תגובה