יום שלישי, 31 באוקטובר 2017

שאלות על תי"ו וקו"ף

הקו"ף קצת מוזר, ורגלו קצרה - ראוי לשאול תינוק. [אם קוראה ראוי לתקנה, להאריך מעט רגלה].
התי"ו רגל שמאל שלה יוצא מאמצע גגה או יותר בצד ימין של הגג. דינה כרגל שמאל של ה"א התלויה באמצע גגה שפסולה לכתחילה [כלומר אם אפשר לתקנה], וכשרה בדיעבד [אם אי אפשר לתקנה].

יום שישי, 27 באוקטובר 2017

שאלה על ז'

ז' ראשונה בתיבת 'מזזות' - שאלת תינוק שמא יטעה בה כד' או כו'. (נא לקחת בחשבון שזה רק צילום)

נפסקים

ההפסק בזרוע של השי"ן גדולה מאוד. לפי המשנה ברורה אי אפשר לתקנה [שלא כסדרן]. אמנם לדעת הצמח צדק מותר לתקנה.
בתיבה 'פן' הנו"ן קצרה מהפ"א - צריך להאריכה, שהרי ליד הפ"א היא נראית כעין ז'. ומעוד סיבה - האותיות הארוכות חייבות לירד משאר הכתב. 
הפסקים בתיבה 'שמע' - דינם כנ"ל לפי המשנה ברורה אי אפשר לתקנם, ולפי הצ"צ נראה שכל שתינוק יכיר מותר לתקנם.

יום חמישי, 26 באוקטובר 2017

תג על כ"ף

בתיבה זו [ידכה] בתפלין יש תגין. וכבר דנו האחרונים האם יתכן שמחמת התגין יהפך הכ"ף - ללמ"ד.
במקרה שלפנינו אין בעיה, כי התג דק ושאר התגין מוכיחין עליה היטיב, כך שאינה נדמית כלל ללמ"ד.
הבעיה תהא במקרה, והתג השמאלי עבה יותר וגבוה מעט.

ראה עוד מאמרים בנושא זה:
פורום לנושאי סת"ם: כ"ף עם תג גבוה
פורום לנושאי סת"ם: כ"ף עם קוץ דומה ללמ"ד
פורום לנושאי סת"ם: מעשה שהיה ב"ידכה"

רי"ש בעייתית

הרי"ש הזה משוכה מאוד כלפי מטה באלכסון, ואין לה צורה הרגילה של גג ורגל. ועוד בעיה, קשה להעריך האם יש לרגל שיעור יו"ד [מלוא אות קטנה].
אמנם אין זה צורתה הנכונה, אבל נראה לי שאם תינוק קורא לה רי"ש, מותר לתקנה בהוספת דיו להיטיב צורתה.

יום שלישי, 24 באוקטובר 2017

נו"ן מקולקלת, דלי"ת פסולה

לנו"ן הזו אין צורת אות - פסולה.
הדלי"ת פסולה - הירך יוצא מהמרכז של הגג [זה לא כתיבה תמה, כי איני יודע אם זה ז' (פסולה) או ד'].

יום ראשון, 15 באוקטובר 2017

ריוח בתוך התיבה

הריוח בתוך תיבת 'הוציאנו' בין הנו"ן לוי"ו מדי גדולה, מ"מ יש להכשיר בדיעבד, כי כלפי הרווחים שבין התיבות ניכרת היטב שהיא תיבה אחת, ולא חלוקה לשתים.

יום שלישי, 3 באוקטובר 2017

רגל ימין בה"א ותי"ו קצרים מהשיעור

רגל ימין בה"א קצרה מהשיעור. היא צריכה להיות ארוכה כמלוא אות קטנה שהיא שוה לעובי גגה של הה"א הזה. ואין בה שיעור הנ"ל, ולכן היא פסולה. בנוסף יש בעיה שהעירו האחרונים שרגל שמאל יורדת למטה מירך ימין.
בכל זאת על ידי הכרת התינוק, מותר לתקנה גם בתפלין ומזוזה.
דרך אגב: היו"ד [לבניך, לא מסומן] כפופה מאוד עד מעבר לצד שמאל, יש מחמירים בזה משום שנדמית למין כ"ף. לענ"ד אין להחמיר בזה, כל שצורת היו"ד ניכרת.
בתי"ו [השניה של ונתתי] אותה בעיה, רגל ימין קצר מהשיעור [מלוא או"ק] (אבל לא איכפת לי שירך שמאל יורדת מירך ימין, כי בה"א יש בזה חשש לשינוי צורת קו"ף או דומה לה, משא"כ בתי"ו) - והיא פסולה.
מ"מ על ידי קריאת התינוק מותר לתקנה, כנ"ל.

יום שני, 2 באוקטובר 2017

קרוב לנגיעה, ושאלת שינוי צורה תוך כדי הכתיבה

נראה שלפי דעת קסת הסופר הו' נפסלה, כי בשעת הכתיבה על ידי ירך ימני של העי"ן נשתנה צורת הו' למין ח'. אמנם העיקר להכשיר כדעת הסוברים שאין חק תוכות תוך כדי כתיבה, ויש לצרף [מעט] שזה לא היה ממש חי"ת.
גג הל' קרוב לנוגע [ולעין נראה נוגע לתחתיות ח' ונ'] האם יש כאן שינוי צורה?
נראה לי שאין שום שום שינוי צורה לא בח' ולא בנ', ויש להפריד ביניהם כדין היקף גויל [אם לעין נראה נוגע ממש]. 

וי"ו דומה מעט לפ"א פשוטה קטנה

בוי"ו יש כפיפה פנימה המדמה אותה מעט לפ"א פשוטה קטנה, ויש דיון באחרונים אודות דבר זה.
נראה לי שאין דין הו' הזו, יותר חמורה מיו"ד שקוצה השמאל ארוכה ודומה מעט לחי"ת קטנה, או רחבה מעט עם תג גדול המתדמה למין למ"ד קטנה, שבשניהם העיקר דינם כשאלת תינוק, כל זמן שיש להסתפק בצורתם [ולא נהפכו בודאות גמורה לחי"ת או למ"ד - שזה דבר רחוק], כמו כן כאן יש לשאול תינוק.
ואם יקראנה ו', מצוה למחוק הכפיפה הזו.

תודתי להרב דוד ברסמן ששלח לי תמונה זו.

יום ראשון, 1 באוקטובר 2017

תג גדול בדלי"ת

תג גדול בד' עלול להביא למצב של דמיון ללמ"ד - ובמקרה שישנו ספק בזה, יש לברר הדבר על ידי שאלת תינוק [ורצוי אחר זה למחוק מעט מעובי/גובה התג].
 
 
בשלשת הדוגמאות למעלה - לא נראה שתינוק יטעה בזה, מ"מ העדפתי לשאול תינוק לצאת מהספק.
בתמונה האחרונה - יש עליה שתי תגין, כך שהוא לא דומה לל', אבל מ"מ יתכן בגלל גודל התגים הללו - שאלה על שינוי צורת האות [דהיינו שתינוק יאמר שאינו מכיר כזה אות] ולכן גם כאן הצרכתי שאלת תינוק.