יום שלישי, 25 בספטמבר 2018

שאלה על יו"ד

גוף היו"ד משוך, וגם הירך משוך, והוא עלול להידמות לכ"ף, או סתם שינוי בצורתה - לכן צריכה שאלת תינוק.

יום שישי, 21 בספטמבר 2018

שאלה על מ"ם, והערה נחוצה על בי"ת

הערה על בי"ת: הבי"ת הזו כשרה כי היא מרובעת היטב למטה. אמנם - אין לה עקב, לא יתכן שעקב עולה עד ראש [גג] הבי"ת!! והרי מבואר בב"י ושו"ע אדמו"ר שלאות בי"ת לכתחילה צ"ל עקב דוקא בולט מקו היורד.
הדבר הזה חשוב ביותר - כי לפעמים סיום [תחתית] הקו האמצעי מעוגל מעט [בכתב חב"ד]. אם העקב ברור, הרי זה מציל את הבי"ת. אבל ב"עקב גבוה" הרי זה בעצם גב האות, והיא עגולה ככ"ף, כפי שהראיתי כמה פעמים בפורום הזה.

המ"ם סתומה - נפל עליה דיו למטה. לדעתי צריכה קריאת התינוק [שלא יטעה בה כסמ"ך] לפני תיקון.

יום ראשון, 16 בספטמבר 2018

יו"ד הצד"י נוגעת לצואר

מותר לגרר הנגיעה, כמבואר [שו"ע אדמו"ר סי' לו אות אל"ף] ביו"ד האל"ף שנוגעת עוקצה השמאלי לגג האל"ף, שהיא כשרה, הוא הדין כאן.
(ואין לחשוש לחומרת המקדש מעט [באות גימ"ל ס"ק יב] שחושש בירך הגימ"ל שיש מקצה הירך הזו נגיעה דקה לקצה ירך ימין, אע"פ שניכר הלבן המפריד בין שתי רגלי הגימ"ל, שמא נחשוב הכל [כל החלל] כמלא דיו, ונהפכה לנו"ן.
דגם בגימ"ל הנ"ל אין לחשוש לאות חלולה, אלא כפי שהיא נראית לעין דוקא, אם נו"ן אם גימ"ל. וכ"כ בספר משנת הסופר [ביאור הסופר ד"ה תהא, בעמוד מד].
אבל העיקר, שקו משוך בשוה הוא חידוש שנחשב פסול בצורת האות [שאינה כתיבה תמה], וב"קו משוך" מודה המקדש מעט שאין להחשיב כל החלל כסתום בדיו, כדמוכח בדבריו שם).

יום שישי, 14 בספטמבר 2018

אל"ף משונה

נראה לי שהאל"ף הזו פסולה -
בגלל שהנקודה העליונה גודלה מוגזם, נשתנה צורתה.

יום שישי, 7 בספטמבר 2018

שאלה על גימ"ל

הגימ"ל [דגנך] יש בה שתי בעיות:
א.  היא דומה למין נו"ן (ואילו מטעם זה לבד - היה ראוי לשאול תינוק),
ב.  הרגל שמאל דבוקה לגמרי לרגל ימין, וכדין יו"ד האל"ף הנוגע לגמרי לגגה [קו משוך בשוה] יש לפסול (למנהגי אשכנז, שנוהגים לעשות ירך שמאל של הגימ"ל כיו"ד תלויה בעוקצה לירך ימין. משא"כ לקצת מנהגי ספרד [בעבר, הקרוי היום "גימ"ל באגדדי" - כלומר שכן נהגו בבאגדד לעשות הגימ"ל דבוקה לגמרי לירך ימין, כמין מושב לנו"ן, אלא שירך ימין יורד למטה היטב] אין פסול בזה).

לענ"ד במקרה זה שלפנינו - יש לפסול. ואין להורות בה, לא תיקון [בהוספת דיו], ולא שאלת תינוק.

יום חמישי, 6 בספטמבר 2018

שאלה על בי"ת

לא יודע מה קרה לבי"ת הזה??
אבל אני דן על הצורה שלה. דינה שאלת תינוק, ואם יקראנה חייבים לתקנה.