יום חמישי, 23 באפריל 2020

תג עליון של היו"ד

היו"ד כשרה (כי כל ענין התג העליון אינו מעכב לפסול), אבל התג נשאר מאחור - לא בצד שמאל כפי שצריך להיות לכתחילה לפי מנהגינו [אמנם יש במנהגי ספרד חלק שעושים תג עליון - דוקא באמצע גג האות, אבל אין זה מנהגינו] -
נראה לי שזה נידון ככשר בדיעבד, כי אין התג כהלכתו, ולכתחילה מצוה לעשות תג וקוצו של י' כדין - בצד שמאל דוקא.

יום רביעי, 22 באפריל 2020

ד' פסולה

הד' פסולה היא עגולה כרי"ש, ואין לה שום זוית. וכן אין לה עקב ברור.

שירת הים - אריח על גבי לבינה

בשורה המסומנת [ה' ימלך] אין היו"ד [תחילת האריח] עומדת מתחת לסוף הלבינה [שם ה'], אלא מתחת לאויר הריוח.
נראה לי שזה אינו מעכב, כלומר שהפרש מעט זה אינו משנה. כי כללות הציור הוא אריח ע"ג לבינה, ונחשב [שיטה זו] צורת שירה.
ובלאו הכי נראה בס' מאיר עיני סופרים (סימן טו סעיף א, בשם שו"ת סת"ם) דרוב הדף כשירה כשר, ואין קפידא אם שיטה אחת או שתים אינם ממש כצורת השירה. כל שכן בענין שלפנינו. וכן משמעות שו"ת צמח צדק (יו"ד סי' רז), ששינוי מעט אינו מעכב, כל עוד כללות הדף הוא צורת שירה [אריח ע"ג לבינה, לאיזה מהשיטות המפרשים].

בפועל הצעתי להמשיך את גג הה"א של שם הוי' מעט, כדי שעדיין רגל שמאל של הה"א תהא בצד שמאל, ואריכות הגג יגיע עד מעל לצד ימין של הי' שתחתיה. ואז תהא גם שיטה זו אריח על גבי לבינה, ולבינה על גבי אריח.

יום שני, 20 באפריל 2020

יום חמישי, 2 באפריל 2020

למ"ד - דיו בחללה

נפל דיו בחלל הל'. לכאורה נראה שמהני קריאת התינוק לקרותה כדין ולמחוק הדיו הזה.
אמנם יש מקום להחמיר ולחשוש לביטול צורת האות, ולבטלה ולמחוק כל מה שכתוב אחריה [במזוזה].

וי"ו - נמחק ראשו

רוב הראש נמחק - והוא פסול. גם אין לתקנו שלא כסדרן, דכבר אבדה צורתו.
(המעט שנשאר אינו מועיל לקרוא לו ראש - ואם היינו מתחשבים בו, לפי השיעור הוא נו"ן פשוטה).