יום רביעי, 25 ביולי 2018

בריכת שחיה - מזוזה

פתח לבריכת שחיה [ביתית] - האם הפתח הזה חייב במזוזה?
נראה שבריכות שחיה של היום צריך לקבוע להן מזוזות (בלי ברכה). ואין דינם כבית מרחץ שפטור מזוזה משום שאינו דיור של כבוד. כי עיקר פעולת הרחיצה בעירום, ובזה נחשב דיור שאינו של כבוד. אבל היום בריכת שחיה אינה רחיצת הגוף, ואינה בעירום, אלא פעולה של התעמלות ותענוג. ולכן יש להחשיב זה חלק מהדיור של האדם [עכ"פ מן הספק].
כל זה דוקא - אם אין השחיה ורחיצה בבריכה בעירום. אבל אם רגילים לשחות שם בעירום - אסור לקבוע בה מזוזה, כי אז דינו כבית המרחץ.
גם אם לפעמים מתלבשים שם ועומדים לזמן מה בעירום, אין זה מחשיבו לדיור שאינו של כבוד, כי עיקר השהיה ודיור הוא של כבוד. ופשוט (שבמקרה זה, וכדאי בכל המקרים) שיש לכסות המזוזה, כדין חדר שיש טינוף וכדומה, שצריך לכסותה שלא תהא נראית.

בי"ת פסולה

הבי"ת פסולה, כי אין לה זוית או עקב כלל למטה, היא ממש עגולה למטה ככ"ף.
זוית וריבוע העליון של הגג מטעה, אבל מה שמעכב וקובע בבי"ת היא פינתה הימנית למטה ולא למעלה.
תמונה הבא הגדלה של הב':
צריך ליזהר מאד לעשות את העקב רק בחצי התחתון של גובה האות, ושלא יעלה העקב למעלה עד הגג, כי אז אינו עקב כלל, אלא גב האות.

יום שלישי, 24 ביולי 2018

נו"ן עם עקב גס

הנו"ן כשרה. וראוי לתקנה בהוספת דיו לצוארה מצד ימין, כך שיתמעט בליטת העקב.

יום חמישי, 19 ביולי 2018

יו"ד דומה מעט לזיי"ן

נראה לי שמועיל שאלת תינוק, ואם יקראנו יו"ד כשרה [ומותר לגרר העודף, או להוסיף דיו להיטיב צורתה].

יום שני, 16 ביולי 2018

כ"ף עם מושב קצר

הכפי"ן - המושב קצר מדי. נראה שמועיל קריאת התינוק.
פ"א - מושבה אינה מכסה את נקודתה, בדיעבד כשרה.

בי"ת מסופקת

הבי"ת השניה, אין לה לא זוית ולא עקב למטה. לכאורה פסול, ולא מועיל קריאת התינוק, כי אין לה צורת בי"ת.

יום רביעי, 11 ביולי 2018

מ"ם סתומה או סמ"ך

שאלת תינוק.

כ"ף עם קו סתימה

בכ"ף יש קו דק מאוד שסותם רוב חללה. אם הקו היה עבה יותר וניכר היה פוסלה, אבל היות שהוא קו דק, וברור שלא נשתנה צורתה היא כשרה.
ראוי לשאול תינוק, ולאחר שיקראנה יש לגרר קו זה.

יום שלישי, 10 ביולי 2018

שתי זייני"ן סמוכות נהפכו לחי"ת

התגין כל כך סמוכות זו לזו, עד שנהפכו לחי"ת.
על פי הדין אות זו היא חי"ת, ומותר לתקנה בתפלין ומזוזות (הגם שהכתיבה בהן שלא כסדרן אסורה), אבל זו חי"ת שנפסקה מעט ולא אבדה צורתה, ומותר לתקנה גם שלא כסדרה.
א"כ בודאי היא פסולה מלהיות שתי זייני"ן.

יום חמישי, 5 ביולי 2018

וי"ו עם פגם

בוי"ו יש פגם והוא עלול להחשב כזיי"ן, כי בעצם יש לו ראש שעובר לב' הצדדים -
מ"מ יש לשאול תינוק איך נראה הדבר, וקרוב לודאי שבגודל אמיתי במציאות - הפגם לא תשפיע על ההתרשמות הכללית של האות ותינוק יקראנה ו', וא"כ היא תהא כשרה [וכמובן מצוה למלאות הפגם].

ה"א - יריכה נוגעת לגגה

תמונה מוגדלת מאוד של ה"א - בתמונה נראה הפרדה דקה ביותר בין הירך לגגה -
אבל למעשה אין אנו הולכים אחר מראה הגדלה בזכוכית מגדלת, אלא איך היא נראית לעין רגילה בהסתכלות רגילה,
ואם נראית לעין רגילה נוגעת לגגה - אזי היא נוגעת, ופסולה.

יום שלישי, 3 ביולי 2018

בי"ת בכתב ספרדי

ב"ה

יש למישהו מושג למה מתעלמים ממה שכותב הקול יעקב שבכתב ספרדי באות ב' צריך לעשות למעלה עגול כמין ריי"ש?
לא ראיתי שעושים אפי' טיפה עגול בבי"ת ולכאורה מדוע ?