יום רביעי, 30 בינואר 2019

זיי"ן פסולה

הז' השניה [ב'מזוזות'] נראה לי שהיא פסולה, כי אין ראשה עובר כלל [מעבר לירך] לצד שמאל.
הזיי"ן צריך שראשה יעבור על יריכה לשתי הצדדים, ודבר זה עיכוב בעיקר צורתה.

יום ראשון, 27 בינואר 2019

טי"ת עם ירך שמאל יורד

הטי"ת - ירך שמאל יורד מתחת למושב, ויש כאן ספק צד"י פשוטה.
יש להסתפק אם מועיל שאלת תינוק או לא (כי ודאי נשתנתה לצורה אחרת - לצד"י פשוטה).

יום חמישי, 24 בינואר 2019

יו"ד עם ירך קצר

היו"ד השניה [בתיבת עיניכם] רגלה הימין קצרה ביותר. היא כשרה.
ולא חששו כאשר ירך שמאל [קוץ ר"ת] ארוך כרגל ימין, אלא כאשר שניהם ארוכים כשיעור קולמוס - שאז מתדמה לחי"ת קטנה, משא"כ בתמונה שלפנינו.

יום שבת, 19 בינואר 2019

כ"ף פשוטה נפסקה

הכ"ף פשוטה נפסקה - צריך לשאול תינוק האם יטעה בה לקרותה נו"ן פשוטה ויו"ד - ואם כן, אי אפשר לתקנה משום כתיבה שלא כסדרן, והמזוזה פסולה.
ואם יקראנה כ"ף מותר לתקנה.

יום שישי, 18 בינואר 2019

וי"ו נראית כפ"א פשוטה

הו' בשם ה' [בשורה האחרונה] יש בה עוקץ כפוף מעט לתוכה. האם נשתנית בכך לפ"א פשוטה?
דין זה ממש - כדין שכתבו האחרונים ביו"ד המתדמית לחי"ת קטנה או ללמ"ד קטנה. וההכרעה בזה שדינה שאלת תינוק, ואין צריך לכסות מלפני התינוק את שאר האותיות, ואם התינוק קוראה יו"ד הרי זו כשרה.
כמו כן בו' זה, דינה שאלת תינוק, ואם תינוק יכירה מחמת צורתה וגדלה הרי זו כשרה. ויש למחוק את העוקץ הכפוף.
ואם תינוק יטעה בה לקראה פ"א פשוטה - אזי היא פסולה. ואי אפשר לתקן דבר זה אלא צריך לגנוז את המזוזה, כי יהא איסור מחיקת השם גם באות פסולה, כי עיקר צורתה ו'.

זה הדבר - אותיות סמוכות יותר מדי

גג הה"א נסמכה יותר מדי לגג הז' וכעת נראה הכל כה"א. האם הז' נפסלה, ומה דין גג הה"א?
יש אומרים שכל שלא נוגע ממש, לא חשיב שינוי צורתה. ולענ"ד אין ראוי לסמוך על זה כלל, כי כל שנשתנה לעינינו אות לצורה אחרת, נחשב שינוי בצורת האות. ולכן אם יסיים רגלי הה"א, לדעת קסת הסופר יחשב חק תוכות לאות ז', כי נשתנית צורתה לדלי"ת, וכעת חזרה מאליה [שלא ע"י כתיבת האות עצמה, אלא בכתיבה של אות אחרת] להיות ז' - וזה חק תוכות.
ולכן בספר תורה שאין הפסד לבטל צורת הז' ולחזור לכתבה כדין, ראוי לעשות כן. וימחוק גג הז', ויחזור ויכתוב הז' כדין.
גג הה"א בעצם כשר (אבל כדאי למחוק חלק ממנו, כדי להניח ריוח ראוי בין האותיות שיוכל לתקן גג הז').

יום חמישי, 17 בינואר 2019

וי"ו או יו"ד ??

נשאלתי מה דין הו' הזה?
באמת שאיני יכול להכריע מהתמונה. את זה צריך לראות במציאות.
אבל נראה לי, שאם יהא ברור לנו שיש לו יותר צורת יו"ד - הוא פסול ואין מה לעשות. אבל אם נראה יותר כוי"ו או אפילו ספק שקול, אזי יש לשאול תינוק אם יכירו.

יום ראשון, 6 בינואר 2019

נפסק חטוטרת החי"ת

ההפסק ניכר להדיא, ואי אפשר לתקן בתפלין או מזוזה שלא כסדרן.

יום שישי, 4 בינואר 2019

פתח שאחורי הדלת - שני פתחים עם מזוזת שער משותפת

שני פתחים גמורים [ללא דלתות] ויש להם מזוזת שער מצד ימין משותפת.
דין זה מבואר ביורה דעה סו"ס רפו - בדין "פתח שאחורי הדלת" שאם יש בסף [מזוזת השער] המשותפת עובי טפח [לכל צד], הרי זה חייב בשתי מזוזות, מזוזה אחת לימין הכניסה של כל שער. אבל אם אין לעמוד עובי טפח חייב במזוזה אחת.

ופשוט שכאשר אין בעמוד טפח - אסור לשים בה שתי מזוזות [אחת מכאן ואחת מכאן] משום איסור בל תוסיף, שהרי המזוזה הנוספת תהא תוך טפח לחלל השני, והרי זה נחשב כבתוך חלל הפתח, ונמצא בשער שתי מזוזות קבועות - ועובר משום בל תוסיף.

ובמקרה שיש בעמוד טפח לכל צד, לכאורה חייב להרחיק כל מזוזה מהפתח השני שיעור טפח, כדי שלא תהא בטפח סמוך לחללו של השני. כלומר, המזוזה הראשונה תהא בתחילת החלל [בטפח הסמוך לפתח], אבל השניה תהא בסוף חלל השער, כדי להרחיקה מחלל הראשון.