יום רביעי, 28 בפברואר 2018

שאלות על כפי"ן

כדאי להגדיל
הכ' של וכתבתם - יש בה מעין בליטה כעין עקב לבי"ת - שאלת תינוק. אם תינוק יקראנה כ"ף, יש לתקנה בהוספת דיו.
הכ' של נפשכם - אינה מספיק עגולה למטה, ואמנם היא כשרה, אך לכתחילה צריכה להיות יותר עגולה, ויש לתקנה בהוספת דיו.

עקב בי"ת לחלל דלי"ת

עקב הב' נכנס לחלל הד' - לענ"ד זה פסול, ולא מועיל תיקון במזוזה.

יום שישי, 23 בפברואר 2018

חטוטרת החי"ת גבוה מאוד

נראה לי - שלפי דעת שו"ע אדמו"ר הזקן [סימן לו אות ח] החי"ת של אחד עם חטוטרת גבוה ביותר, אינה כשרה.
כי הרי נשתנה צורת הזייני"ן וחיבורן זה לזה.

יום חמישי, 22 בפברואר 2018

חי"ת - נפרדה [נפסקה] החטוטרת

חטוטרת החי"ת נפסקה מצד ימין - פשוט שזה פסול ואי אפשר לתקנה בתפלין שלא כסדרה [וכן הדין במזוזה], שהרי נפרדה החי"ת לגמרי לשתי אותיות וי"ו, זיי"ן.

יום שני, 19 בפברואר 2018

קו"ף - עיקר הירך מחוץ לחללה

צריך בחינה מדוקדקת האם ירך הקו"ף עיקרה תוך או מחוץ לחלל האות. אם עיקרה מבחוץ, נראה לי שזה מעכב לפסול. ועכ"פ מותר לתקנה בהוספת דיו, שתהא עיקרה בחלל.
ראה דוגמאות נוספות תחת התוית קו"ף.

יום שישי, 16 בפברואר 2018

טי"ת - נדבקה ראש ימין לגופה

באתי לברר דיני נגיעת הט' לגופה, לדעת אדמו"ר הזקן:
אם הדיבוק דק בין לצד ימין של גוף הטי"ת [ציור 1], בין למטה בקרקע הטי"ת [ציור 2], [מה שנראה דעת הביאור הלכה לפסלן], נראה שלפי שיטת אדמו"ר הזקן [שו"ע הרב סימן לו] באות אל"ף שיש נגיעת העוקץ של היו"ד העליונה לגגה, שאינו פסול כל שנוגעת נגיעה דקה לעצמה, הו"ה כאן אין פיסול בנגיעת הטי"ת לעצמה בנגיעה דקה.

אמנם האחרונים דנו בטי"ת כזה מצד שינוי צורת האות, כי אמרו בגמרא שלא יעשה טיתי"ן פפי"ן, וא"כ יש בה מעשה של פ"א כאשר היא כפופה הרבה לתוכה לצד ימין כעין ליפוף הפ"א, או שזה עובר על דברי הברייתא שלא יעשה טתי"ן פפי"ן, שעשה הט' כעין פ"א. (עיין ביאור הלכה, מקדש מעט, ומשנת הסופר שהביאו את הדברים ודנו בהם).
אך רבינו שפוסק כביאור ר"ת שיעשה בטי"ת כפיפה מעט לתוכה ולא הרבה, אבל כתב שזה לכתחילה. ש"מ שאפילו כפפה הרבה בדיעבד אינו פסול מכח הלימוד מברייתא זו (ורבינו לשיטתו באותיות א' וג' שדברים הנלמדים מהברייתא ע"י הראשונים, כגון סוף הגג של הא' כפוף מעט כלפי מעלה שלמד היראים, או רגל ימין של גימ"ל יורד מעט מרגל שמאל שלמד התרומה – אינם מעכבים בדיעבד). וממילא גם בטי"ת שכפפה הרבה ונוגעת, אין בזה פיסול מכח הברייתא הנ"ל שלא יעשה טיתי"ן פפי"ן – לשיטתו, ומצד נגיעה של האות לעצמה, גם אינה פוסלת כמבואר בנגעה עוקץ היו"ד של הא' לגגה.

אמנם נראה לי שאם יש בה נגיעה עבה, כגון כל קצה ראש ימין הכפוף בעביה נוגעת לצידה הימני [ציור 3], או נוגעת נגיעה עבה של כל עובי הראש למטה בקרקע הטי"ת, הרי זה פסול, מדין נגעה כל ראש היו"ד העליונה של הא' לגגה, וכן שאר נקודות כגון ראשי השי"ן ונקודת הפ"א שנוגעות בגופן בכל עביין [הנקרא "קו משוך בשוה" שהוא פסול כפסק השו"ע בסימן לב], הו"ה במקרה זה של הטי"ת, הרי זה כעין קו משוך בשוה, שהרי סוף ראש ימין צ"ל מופרד מגוף הט' כמו שהיודי"ן של הא' של הש' והפ' צריכין להיות ראשן מופרדות מגוף האות, וכמו ששם פוסל בדיעבד, הו"ה בטי"ת.

יום שני, 12 בפברואר 2018

ריבוע הבית ביחס לריבוע התיתורא והתפירה

אם ריבוע הבית אינו עומד רבוע ביחס [כלומר תואם] לריבוע התיתורא או התפירה, אם ניכר השוני לעין, אין התפלין מרובעות, ואין נכון להכשירם.
ריבוע הבית, התפירה והתיתורא - צ"ל מכוונות לעין זו לזו.

עיקום ובליטת הירך בנו"ן פשוטה

בליטת ירך הנו"ן פשוטה מדי נמוכה, למטה - ואין זה נכון. הבליטה צ"ל בגובה הירך, ולא בחלק התחתון.
לדעתי יש כאן שינוי מעט בצורת האות, ונידון בשאלת תינוק.

יום שישי, 9 בפברואר 2018

נקודת הפ"א - גולם

רב הנקודה מחוברת ודבוקה לגג. לדעתי זה נקרא גולם ופסול.
המעט שבולט כראש, אינו מוציא מידי רוב הדיבוק, ולכן נידון כגולם ופסול.

יום חמישי, 8 בפברואר 2018

דלי"ת נפסקה לשתי אותיות

לדעתי הדלי"ת הזו נפסקה לשתי אותיות זיי"ן, יו"ד. על כן אי אפשר לתקנה בתפלין או מזוזה, כי תיקונה תהא כתיבה שלא כסדרה.

נו"ן - שינוי צורה?

המושב של הנו"ן כפוף מדי כלפי מעלה - האם זה נחשב כבר לשינוי צורה של הנו"ן ??

יום שישי, 2 בפברואר 2018

צד"י פשוטה שאינה יורדת מתחת לשיטה

מה דין הצ' פשוטה הזאת?
לכאורה אין בה פסלות, מכיון שיש בה צורה נכונה, אע"פ שאינה יורדת מהשיטה.
בלי קשר להאם יורדת מהשיטה או לא - יש אומרים שהיא פסולה כי היא בעצם מין עיי"ן הפוכה. זה לא נראה לי נכון.