יום רביעי, 26 ביולי 2017

שאלות על ה"א

 רגל ימין בה"א יורדת מהשיטה, והנקודה תלויה באמצע גובהה. נראה שמועיל קריאת התינוק.
ה"א זו אבדה צורתה והיא פסולה.

יום שישי, 21 ביולי 2017

תי"ו - צורתה מקולקלת

אני נוטה לפסלו, משום שהרגל הימני עבה יותר מהשמאלי, והרגל השמאלי אין בליטת נקודתה מספיקה.
אמנם יתכן שאפשר להתיר לתקנה ע"י קריאת התינוק (וצ"ע).

יו"ד - שיש בה דמיון מעט לחי"ת קטנה

נראה שיו"ד זו כשרה, משום שהעוקץ השמאל קצר מעט מהימני, וכן אין דומה כלל לחי"ת ושום תינוק לא יטעה בה.

הפסק בפ"א

יש הפסק בין גג הפ"א לנקודה, לא נשאר דיו בקו המחבר, אמנם נשאר רושם של הדיו, אך אין דיו אמיתי המחברם.
נראה שמותר לתקנה [אמנם לפי המשנה ברורה שסובר שהפסק גדול הניכר א"א לתקן, גם כאן אי אפשר לתקנה.
וצ"ע האם לדעתו רושם הדיו מהני שיחשב הפסק שאינו גדול וניכר. ויותר מסתבר שלדעתו לא מהני והוי הפסק גדול, וא"א לתקנה].

יום חמישי, 20 ביולי 2017

פיסוק ניכר בגג דלי"ת

הפסק ניכר בגג הד', וצד ימין ממש נראית כזיי"ן.
אמנם יש סוברים שבגלל שתי סיבות הללו [כלומר, כל סיבה בפני עצמה, וכל שכן הצטרפותם] הרי זה א"א לתקנה משום שלא כסדרן, כי חסר צורת האות.
מ"מ העיקר לדין הוא, שהיות שצורה הכללית של הד' עדיין ניכרת - יש לשאול תינוק, ואם יכירנו מותר לתקנה.

יום שני, 17 ביולי 2017

תי"ו

נראה לי שמותר למחוק העוקץ של רגל ימין הבולט פנימה - ואז הת' כשרה.

יום רביעי, 12 ביולי 2017

תי"ו

נראה לי שצריך לשאול תינוק על התי"ו המסומנת, כי אין בליטת רגל שמאל שלה מספיק ברורה [ביחס לרגל עצמה, כי כפופה פנימה באמצעה הרבה].

יום שישי, 7 ביולי 2017

שאלות על כ"ף

הכ"ף מרובעת למטה. ולכאורה לשיטות שו"ע רבינו והמשנה ברורה - היא פסולה, ולא מהני שאלת תינוק. מ"מ היות שהמושב אינו שטוח לגמרי [וממילא אין זוית של 90 מעלות בדיוק] אני נוטה להקל להתיר שאלת תינוק ותיקון.
כ"ף זו ודאי מועיל בה שאלת תינוק להכשירה, כי אין הזוית שלה למטה ישרה לגמרי.
כ"ף כשרה.

יום שלישי, 4 ביולי 2017

שאלות על בי"ת

 שאלת תינוק אם זה בי"ת או כ"ף. ואם קוראה בי"ת - צריך לתקן צורת העקב שבה.
נראה לי שהבי"ת הזו נשתנה צורתה - ופסולה.

יום שני, 3 ביולי 2017

למ"ד שחללה סגורה [או קרובה להסגר]

בשתי התמונות קוץ יורד [או עולה] מהגג כלפי המושב שנוטה לסגור חלל הל'.
גם אם היה סוגר ממש [וכל שכן כאשר רק קרוב לסגור] אם הקו הסותם דק אין בזה שינוי ממשי בצורת הל', והיא כשרה. מותר למחוק העוקצים [וראוי לעשות כן, ויש סוברים שחייב לעשות כן - כדין נגיעת היו"ד העליונה של הא' לגג הא' בקוץ שמאל שלה].
אם הדיבוק היה גס יותר - יתכן שינוי בצורתה - וממילא תצטרך שאלת תינוק.