יום ראשון, 31 במאי 2015

צד"י פשוטה - יו"ד ימנית ללא ירך ניכר

הצד"י כשרה, דהיו"ד ניכרת היטב לעצמה, ולכן אינה נידונית כגולם [קו משוך בשוה]. זה העיקר להלכה.
יש מחמירים ופוסלים, דאינה מחוברת ע"י ירך אלא החיבור מ[זוית] גופה.

יום שישי, 29 במאי 2015

אלפי"ן עקומותנראה לי שהאלפי"ן הללו פסולות משום שינוי גדול בצורתן.
בתמונה השניה נראה [בסקן] רגל החי"ת דהויה לגמרי עד שהיא פסולה.
קשקוש קו העפרון בתוך חלל הרי"ש אינו פוסל, אלא אם כן קו העפרון כהה כל כך שתינוק יטעה בה לקרותה ה"א.
לעומת האלפי"ן הקודמים. בתמונה האחרונה נראה אלפי"ן כשרות, אע"פ שגגן מעוקם מעט יתר על המידה.

שי"ן קו ימין - גולם, הגהת ס"ת

שאלה:  האם השיני"ן הללו פסולות? ואם הן פסולות, היות שיש הרבה שיני"ן כאלו בס"ת האם מותר לקרוא בו, או שאסור לקרוא בו, עד שיגיה כל הספר?

תשובה:  השיני"ן הללו פסולות [עד שיתקנם, משום שאין ראש היו"ד ניכרת בזרוע הימנית שבשי"ן - והרי זה "קו משוך בשוה", כמבואר בשו"ע אורח חיים סימן לב סעיף יח, ומשנת סופרים אות אל"ף].
אם יש שלושה שיני"ן כאלו, צריך להגיה את הספר כולו [כדי לתקן כל השיני"ן]. ואסור לקרות בו עד שיגיה כל הספר [כמבואר בשו"ע יורה דעה סימן רעט.  אם אין ספר כשר אחר לקרוא בו בבית כנסת - עשה שאלת רב מה לעשות !] 

תגין לתוך חלל דלי"ת רבתי - מצד ימין שלה

תגין הללו אין פוסלים כלל, כי ברור שאין משתנה צורת הדלי"ת בכך.
אמנם לכתחילה אין להכניס שום קוץ או תג לחלל אות אחרת, ולכן מצוה [אם קל לעשות כן] למחקם מחלל הדלי"ת.

ריוח בתוך תיבה

 
הריוח בין הנו"ן לכ"ף הוא גדול מדי ופוסלה [מספק, כמבואר בשוע"ר סי' לב סעיף לו].
כמו כן הריוח בתוך "ולבית" נראה גדול מדי ויש לתקנה. נראה שבדיעבד מהני כאן שאלת תינוק, להכשירו כתיבה אחת. אבל פשוט שאין להכשיר לכתחילה, בגלל צואר וגג הלמ"ד המכסה מעל הריוח.

יום חמישי, 28 במאי 2015

קובה בתפלין

נוהגים לפסול כי כל השורות יוצאות אות גדולה אחת מחברתה.

כתב גרוע ופסוליו

הטי"ת ראש ימין שפל מאוד - אפשר מועיל שאלת תינוק.
החי"ת [בחזק] פסול צד ימין שבו גולם.
וכל - פסול, הוי"ו ארוך והוא נו"ן פשוטה.

יום רביעי, 27 במאי 2015

היקף גויל

מתחת למושב הלמ"ד יש נקב - קשה לראות בתמונה זו את מקומה המדוייק (האם היא נוגעת למושב, או שהמושב מוקפת גויל אחר הגרירה הנראית).

יום שלישי, 26 במאי 2015

ירך צד"י פשוטה

הצד"י פסולה, כי הירך אינה יורדת מדיבוק הראשים. הדיבוק הוא עד סוף הירך.
צד"י זו כשרה, כי הדיבוק הוא באמצע הירך. והירך יורד למטה מהדיבוק, כשיעור מלוא אות קטנה [כמבואר במשנת סופרים].

יום שני, 25 במאי 2015

פ"א מופסקת

הפ"א ב'אף' - נראה לי שאי אפשר לתקנה משום שמופסקת מדי, ואבדה צורתה לגמרי. (יתכן מי שיאמר שאם תינוק יקראנה מותר לתקנה?)

כתב מפוקפק

בי"ת [ועבדתם] עגולה למטה אך יש לה עקב ברור - שאלת תינוק.
טי"ת - שאלת שינוי צורה - שאלת תינוק.
בי"ת [שניה ב'לבבכם'] מרובע למטה והעקב אינו במקומו, כי הוא קוץ בעלמא היוצא מצד האות. מ"מ כשר וצריך לתקנו.
התי"ו רגל ימין ארוך - יתכן שזה פסול משום התדמות לפ"א פשוטה, או שאלת תינוק.

יום חמישי, 21 במאי 2015

מ"ם פתוחה ללא מושב

 
המ"ם פסולה. אין זה מספיק מושב.

שאלות על כפי"ן

הכ"ף [חללה צר] ויש בה עוקץ קצת הנוטה לסגרה [ועלולה להידמות לס' או לפ']. נראה שמועיל בה שאלת תינוק, ואם קוראה כ"ף היא כשרה [ויכול למחוק את העוקץ].
נפסק באמצע ירך הכ"ף הפסק ניכר [לסברת הפרי מגדים היא פסולה, אבל לשאר דיעות] אם תינוק יקראנה כ"ף - מותר לתקנה.

יום רביעי, 20 במאי 2015

זיי"ן עם גג רחב

 
הזיי"ן השני - גגה רחב מאוד, והיא נראית כדלי"ת הפוכה. אני מסתפק האם היא פסולה, או שמועיל בה שאלת תינוק.

עוקצין גדולים על רי"ש וכ"ף פשוטה

 
סימנתי כמה אותיות שיש עליהם עוקץ גדול - יש חשש לשינוי בצורתם - ויש לשאול תינוק.

עוקץ הלמ"ד לחלל דלי"ת

עוקץ הלמ"ד נכנסת לחלל הדלי"ת. יש לכסות השטחים שחוץ לחלל הדלי"ת [חלל הד' מסומנת בריבוע האדום] ולשאול תינוק. אם קורא לאות זו ה"א, היא פסולה.
ואם קוראה ד' כשרה, ויש לגרר מעט מגובה עוקץ הלמ"ד או מאורך ירך הד' - כי לכתחילה אין לשום אות ליכנס לחללה של אחרת.
שאלה דומה - העוקץ בולט לחלל הרי"ש.
כאן יותר קל כי העוקץ הוא באמצע חלל, ונכנס רק עוקץ דק. מ"מ יש לכסות כנ"ל ולשאול, ואם קוראה רי"ש לתקן כנ"ל.

יום שני, 18 במאי 2015

נטפה טיפת דיו על הבי"ת

הבי"ת נפסלה - אי אפשר להכיר האם זו בי"ת או כ"ף מחמת טיפת הדיו שנפל לידה.

יום ראשון, 17 במאי 2015

חדרים בגן ילדים

חדר חיצון בגן ילדים עם דלת הסורג הנפתחת פנימה [היכר ציר לתוכה] מהחצר. מה דינה?
שתי הדלתות (גם הפנים וגם החיצון) נפתחות פנימה [לפי מנהג חב"ד שקובעים ע"פ היכר ציר] צריכות מזוזה בצד ימין כלפי פנים. חדר החיצון הוא חדר גמור ונידון ככל חדר בגן, וחייב במזוזה משום דירת הילדים [ודירה לשעות היום בלבד שמיה דירה].
לפי מנהג העולם [שלא הולכים אחר היכר ציר במקרה כזה], אם החצר סגורה יש לקבוע את המזוזה, בצד ימין של יציאה לחצר. ואם החצר יש בה פתח לרחוב, [גם למנהג העולם] קובעים בימין כניסה לגן.

יו"ד - רגל ימין קצר

היו"ד הזו רגלה הימני קצרה, ושוה לעוקץ שמאל. אין בזה פסול משום שנדמית לחי"ת קטנה, כי אינה דומה כלל לחי"ת מחמת קיצור רגליה. ואין שיעור כלל לאורך רגל ימין. רק להיטיב צורתה [של לכתחלה] יש להאריך רגל ימין. 
נמחק מעט מרגל ימין ונדמית מעט לזיי"ן קטנה - כשרה, וראוי לשאול תינוק עליה, ולתקנה.

בשתי הכתבים הללו, הכתב אינו כתוב צמוד לשירטוט אלא תחתיו - [הגם שאין בזה פיסול] - עדות על איכות הסופר...

יום שישי, 15 במאי 2015

ראשי וי"ו וזיי"ן


בשתי התמונות לוי"ו יש קצת בליטה שראשו עובר מעט לצד ימין - ובכל זאת הן כשרות, כי עיקר צורת הוי"ו משתמרת [ראשה עגולה וניכר כל צורת הוי"ו].

בשתי התמונות - ראש הז' מצד ימין אינו עובר מספיק, ואינו שוה לבליטתו מצד שמאל. אבל הן כשרות, כי הראש כולו [גם בחלק התחתון שלו היושב על הצואר] עובר בצורה ניכרת, ומשתמר עיקר צורתו.
בתמונה האחרונה - אני הייתי דורש שאלת תינוק לפני תיקון.

רגל שמאל של תי"ו

התי"ו אין לה רגל שמאל כשרה - אין בה כפיפה. היא כמי"ן חי"ת, ופסולה.
מזזות - בעיה חמורה ברווח. נראה לי שהיא פסולה.
השי"ן - ראש האמצעי גולם או לא ??
הפ"א - הנקודה יש בה שיעור או אינה צריכה שיעור [אין שיעור לעובי נקודה זו]??
התווי"ן פסולין - אין להן רגל שמאל כהלכתה. דו"ק ותשכח.

קו"ף - שיעור ירך שמאל

 
הקו"ף רגל שמאל קצרה מאוד - צ"ע מה דינה, כי לא נתבאר בפוסקים שיעור ירידתה מחלל האות. וא"כ לכאורה דינה שאלת תינוק.
סמ"ך - שאלת תינוק בגלל צורתה וריבועה מעט מצד ימין.

השמרו לכם פן

הנו"ן אינה ארוכה מספיק ולכן אינה יורדת מהפ"א כנדרש.
ראשה בצד שמאל התעבה בדיו, ונראית כראש הפוך. אעפ"כ נראה שאין לפסלה, אלא לתקנה.

יום חמישי, 14 במאי 2015

אין ריוח בין התיבות

 
אין ריוח בין התיבות "מצותי אשר" - והרי זה פסול.
אמנם אפשר לתקנו, אם ירחיב גג התי"ו לקרבו היטב ליו"ד, וכן ימחוק מעט מיו"ד האל"ף להרחיקו מעט מהיו"ד - ואחר כך ישאל תינוק על הרווחים ואם יכיר הרווחים בין התיבות - נוכל להכשיר.

ראשי זיי"ן ונו"ן פשוטה - אינם עוברים על הצואר לצד ימין

 
[ראה הגדלה] ראש הנו"ן אינו עובר לגמרי על הצואר לצד ימין, אלא בולט כקרן בלבד. רבים פוסלים ראש נו"ן פשוטה שעשאה כוי"ו, ולכן אין להתיר נו"ן כזו, אלא חובה לתקן צורת ראשה בהוספת דיו שיהא לה ראש ממש עובר על צד ימין.
עוד מצאתי [אע"פ שלא סימנתי] "בחזק" בתחילת שורה שניה - הזיי"ן - נראה לי פסול אין לו צורת ראש של ז', אלא כמין וי"ו מעוקם מעט לאחור [ראה הגדלה].
ראש הזיי"ן אינו עובר על הצואר כדין, אלא רק בולט קרן זוית כנ"ל. אין להכשיר.
שים לב לחי"ת שצד שמאל עשויה כוי"ו .. וכבר אמרתי כמה פעמים הרי זה חתימת ידי היוצר ..
זיי"ן זו מלאה בעיות. א) אין ראשה עובר באמת, אלא הסופר או מגיה הוסיף לה קוץ שתיראה כראש עובר. צ"ע מה לדונה. ב) היא ארוכה משיעורה [לענין זה מהני שאל"ת]. ג) תגה נכנסת לחלל הכ"ף שלמעלה.
הזיי"ן הראשון פסולה כנ"ל - אין ראשה עובר לימין על הצואר.

קו"ף - רגל שמאל תלויה בחלל

רגל שמאל של הקו"ף [כמו בה"א] צריכה להיות תלויה בחלל האות. כלומר הרגל תעמוד תחת הגג - ולא משמאל חוץ לגג, ומקביל לרגל ימין - ולא תלויה ראש הרגל מתחתיה.
לכאורה כאן נראה שהרגל מחוץ לחלל [לצד שמאל].
אמנם בבחינה מדוקדקת נראה שהרגל רובה תלויה בחלל, ולכן כשרה. וראוי לתקן הדבר בהוספת דיו לגג האות.

יום שלישי, 12 במאי 2015

דלי"ת פסולה - לא ניכר בינה לרי"ש

דלי"ת שאין לה זוית ברורה, או עקב ברור, פסולה. כי אין הבדל בינה לרי"ש.

יום ראשון, 10 במאי 2015

פ"א - שינוי צורה

התמונות הללו הועלו לדיון בפורום לספרות באנגלית:
The International STa"M Forum : Feh Meshunah
 הפ"א יורד ממנה קו שקרוב לסתום חללה - אני מסתפק אם זו שינוי צורה או שמועיל שאלת תינוק.
בתמונה השניה: הפ"א השניה [לטטפת] קרוב לספק הנ"ל, אך הפ"א הראשונה [נפשכם] נראה לי פסולה משום שינוי צורת הפ"א.

שאלות על עי"ן

 
הראש שמאל שבעין קטנה כיו"ד - אין זה לכתחילה כי צריכה להיות ארוכה כזיי"ן [בכתב ב"י] או כוא"ו [בכתב אר"י], אך בדיעבד כשרה.
 
עיי"ן זו גם הראש שמאל קטנה וגם עלולה להידמות לצ' - שאלת תינוק.

יום שישי, 8 במאי 2015

שאלות על נו"ן, ועוד

 
הפ"א מושבה אינה מכסה תחת הנקודה - בדיעבד.
הנו"ן - נראה לי פסולה משום שינוי בצורתה.
נוני"ן בתמונה זו אמנם יש בהם שבירה בצוארן למעלה - אבל כשרות.
ה"א - שאלת תינוק אם יקראנה חי"ת - פסולה.
הממי"ן נפסקו - מותר לתקנם.
גימ"ל כשרה.