יום שישי, 22 במאי 2020

ה"א - סגורה בצד שמאל

אני חושש לפסול ה"א כזה. אמנם ירך שמאל אינו נוגע לגג, אך עולה עד הגג, וההפסק אינו בחלל שמצד שמאל, אלא מצד הגג. נמצא שבעצם צד שמאל אין בו חלל. ולענ"ד זה שינוי בצורת הה"א.

במקרה שלפנינו, יש להוסיף שנראה סימני מחיקה בין הגג לירך ויש לי חשש שגרר כאן [ואם כך - זה היה חק תוכות והאות פסולה, (אמנם אין הנחה זו מוכרחת לגמרי, כי יתכן שגרר לפני שעשה את הירך, אע"פ שאינו מסתבר כלל, כי למה יעשה כן. או שזה היה רק קרוב לנגיעה וגירר להרחיק יותר. אמנם מצד הגרירה נראה בעליל שמי שעשה הדבר, לא ידע טיב הדבר - ודי למבין)].

יום שבת, 16 במאי 2020

דלי"ת - שאלת תינוק

נראה לי שצריך שאלת תינוק על הד' הזה, כי המריחה של דיו בעקב הוא גדול, ויש כאן חשש מה לשינוי בצורתה.

יום שישי, 8 במאי 2020

נו"ן אבדה שיעוריה, יחס חלקיה זה לזה

נראה לי שנו"ן הזו פסולה, כי ראשה גדול [עבה] מדי ביחס לשאר האות. ועוד כי גם מתדמית לכעין כ"ף (והוי כעין תרתי לריעותא).
אמנם נראה שאם תינוק מכירה היטב, אפשר לתקנה בהוספת דיו למושבה, עד שתהא מושב עבה כעין שיעור הראש, כך:
ואע"פ שהחלל יהא צר ביותר, מכשירים חלל צר בדיעבד, אף שאין בה שיעור עובי קולמוס.

שאלה על בי"ת שנסתמה

הבי"ת נדבקה למעלה ולמטה [אחר גמר כתיבתה] למ"ם.
נראה לי שהיא פסולה, דנעשית כעין מ"ם סתומה, ולא מהני היכר תינוק על מנת לגרר הדביקות. וממילא אין לתקנה.
ועדיין צ"ע בדין זה.