יום ראשון, 16 בפברואר 2020

נגיעת יו"ד לכ"ף פשוטה

יש נגיעה בין היו"ד לכ"ף פשוטה -
יש חוששים לצד"י פשוטה. זה חשש רחוק, ובכל אופן אם שאלו תינוק וקרא האותיות כדין מותר להפריד ביניהם.

יום ראשון, 9 בפברואר 2020

למ"ד - בלי גג

ראה הגדלה
ללמ"ד אין כמעט גג. אע"פ שצורתו הכללית ניכרת לקורא ולתינוק.
לכאורה נראה שאין זה "כתיבה תמה".

יום שישי, 7 בפברואר 2020

שאלות על ירך הזיי"ן

ירך הז' קצר מעט, ונטוי מעט לימין עם כפיפת מה - מ"מ כשרה.
אני הייתי שואל תינוק ואחר שיקראנה - מתקנה, כדי ליישר הירך ולהאריכה כשיעור לכתחילה [שהוא פחות מעט מג' קולמוסים בגובה].
הז' [בשורה ראשונה] כפופה מעט ונטויה לצד ימין, כשרה. אלא שלכתחילה ראוי ליישרה יותר.

קצת הערות בכתב

כדאי להגדיל התמונות:
יו"ד [בשורה ראשונה] - כשרה, אך רחבה קצת יותר מדי. שיעור גוף היו"ד צ"ל לכתחילה לא רחב יותר מעובי הקולמוס.
כ"ף - מושבה קצר, כשרה.
בי"ת - הגג צר מדי, ועקב בולט וגדול [ביחס לרוחב האות עצמה], גורם לשינוי מה בפורפורציה של חלקי האות. אני מציע לשאול תינוק עליה, בגלל צירוף השינויים הנ"ל.
יו"ד [בשורה אחרונה] - גוף היו"ד אינו ניכר מספיק ונבלע בין עובי הירך וחיבור הקוצות מצד שמאל, ונראה כאילו הקוצות מצד שמאל מדובקים בדקות ואינם מגוף האות - צריך לתקן צורה [גוף] היו"ד.

צד"י - יו"ד הימני אין ניכר מספיק חילוק בין העוקץ [המדבק את הי' לגוף] וגוף היו"ד.
זה כלל בכל היודי"ן שבאותיות [יוד"י האלפי"ן, (רגל שמאל של הג' - שהוא צורת י'), פאי"ן, צדי"ן ושיני"ן וכל כיו"ב] - צ"ל גוף היו"ד ניכר לעצמו ומדובק בעוקץ דק לגוף האות. ולא שחיבור העוקץ וגוף היו"ד יהיו גוש אחד [ואפילו רובו מדובק כגוש אחד, אם רובו מדובק הרי זה כמדובק] ונידון כגולם המבואר בשו"ע סימן לב סעיף יח.