יום חמישי, 17 באפריל 2014

מכירת אותיות בס"ת לגוי

שאלה:  האם מותר [כאשר מוכרים אותיות בס"ת, או כל צורת השתתפות אחרת, עבור כל הרוצה להשתתף בכתיבת ס"ת] למכור לגוי אותיות בס"ת?

תשובה:  נראה לי שדבר זה אסור. שהרי אין הגויים חייבים בכלל במצוה זו, וההשתתפות במצוה זו, היא - שכמה יהודים יקיימו יחד מצות כתיבת ס"ת. אלא שיש לדון בדבר מצד נדבה שמתנדב הגוי בעלמא, אע"פ שאינם חייבים בה, וכגון שאין הקהל יכול בלאו הכי לקנות ס"ת בעצמם. האם מותר לשתף נכרים אם ירצו להתנדב למצוה זו?

ברמב"ם (הל' מתנות עניים פ"ח ה"ח) אין מקבלין מהנכרי בתחילה נדבות לבדק הבית וכל עניני המקדש ובניית ירושלים משום שנאמר ולכם אין חלק וזכרון בירושלים. אבל לבית הכנסת מקבלים מהם [בתנאים מסויימים כמבואר שם, וביו"ד סי' רנט]. והעתיק פסק הרמב"ם הזה, בטור יו"ד סי' רנט.
ונראה מה שמותר לקבל מהגויים נדבה לבית הכנסת, והוא מהגמרא ערכין ו ע"ב גוי תרם נר לבית הכנסת וקיבלו ממנו, משמע שנר ומנורה לבית הכנסת מקבלין. וכ"כ בשו"ע יו"ד רנט סעיף ג.
אבל יש לומר דנדבה לבניית בית הכנסת עצמה אין מקבלין מהם, דומיא דאין מקבלין מהם לבניית המקדש, [מק"ו דאין להם זכרון בירושלים ובדק הבית] דדבר שהוא חובה על עם ישראל אינו באה אלא משל ישראל, ואין ליתן לנכרים השתתפות וזכות וחלק במצוות אלו.
ומה שמקבלין מהן נר ומנורה לבית הכנסת, פירשו התוספות (ב"ב ח. הביאו סברתם הב"י יו"ד סי' רנד ורנט, וט"ז וש"ך סי' רנד) משום דהוי כנדבות ונדרים למקדש שמקבלים מהנכרים, עיי"ש. א"כ משמע דדבר חובה אין מקבלין מהם.

אין תגובות:

פרסום תגובה