יום חמישי, 25 בדצמבר 2014

אל"ף - הפסק גדול ביותר

לפי המשנה ברורה [ביאור הלכה סימן לב סעיף כה, סוף ד"ה מכירם] פסולה, ואי אפשר לתקנה [שלא כסדרה] בגלל שההפסק ניכר ביותר [ואין זה נכלל בהיתר מהר"ם ושו"ע, לתקן נפסקים].

2 comments:

  1. אבל לפי דעת אדה"ז אפשר לתקן עם קריאת תינוק?

    השבמחק
  2. אני לא יודע - מה דעת אדמה"ז בפרט זה.
    אמנם נראה לי דעת הצמח צדק (שו"ת אורח חיים סימן טז) שהתיר לתקן ע"י קריאת התינוק אפילו כאשר קפץ חמישית מאורך הגג - גם כאן יתיר לתקן ע"י קריאת התינוק (משמע דלא כסברת משנה ברורה הנ"ל).
    אמנם למעשה צריך להתיישב האם להקל כל כך ?!

    השבמחק