יום שבת, 17 במאי 2014

פתח שאחר הדלת

שאלה זו הועלתה בפורום באנגלית: האם הפתח השני [שבצד שמאל] חייבת גם היא במזוזה?

זה [קרוב מאוד ל]דין המבואר בשו"ע סי' רפו סעיף כ: פתח שאחורי הדלת, אם יש לו פצים טפח חייב במזוזה.
כלומר, דאם הפתח השני יש לה בפצים עובי טפח לעצמה, חייבת אף היא במזוזה לעצמה. אבל אם לא היה לה פצים עובי טפח לעצמה, נמצא שהמזוזה בצד הפצים של הפתח הראשון הוא גם בחלל פתח השני, ומזוזה אחת פוטרת שני חללים הללו. כי כל שהוא תוך טפח לסף, כנמצא בסף, והרי המזוזה המונחת בחלל הפתח הראשון, כמונחת גם בחלל השני. וכן מבואר בטור שם.
ואפילו אם היה לפתח הראשון דלת, והמזוזה היתה קבועה לפני הדלת [כדין], מכיון שהפתח השני היא משותפת לראשון בפצים אחד, הרי מזוזה שבחלל הראשון, כמונחת גם בחללו של השני, ופוטרתו [ואסור לקבוע בה מזוזה נוספת משום בל תוסיף].
ונראה לי, דאם יש לב' הפתחים דלתות, כל אחד מהם דלת לעצמו, גם הפתח השני חייב במזוזה, אפילו אין בפצים עובי טפח, כי הדלתות מחשיבות כל פתח נפרד לעצמו. ולא נאמר דין זה בגמרא והלכה [טור ושו"ע] אלא לפתח שאחר הדלת (ולא דלת שאחר הדלת).

בציור שלפנינו ניכר שהן שני פצימין נפרדין, וגם רחוקים זה מזה יותר מטפח, ובודאי שניהם חייבים במזוזה. אבל ציור הגמרא וההלכה מיירי כאשר הפצים הוא עמוד אחד משותף לגמרי לשתי החללים, רק יש לו פנים לצד חלל זה ולצד חלל זה. (ואפשר שבציור שלפנינו, אפילו היו הפצימין דקין ואין ביניהם שיעור מלוא טפח, אעפ"כ היות וניכר שכל אחד פצים לעצמו, הוו שני חללים נפרדים אף בלי דלתות, להתחייב כל אחד במזוזה לעצמו. אבל לא משמע כן בטור, ובפרט בב"ח שם).

אין תגובות:

פרסום תגובה