יום ראשון, 29 באפריל 2012

מה נקרא היכר מזוזה?

תמונה ושאלה ראשונה:
הנני מביא בזה תמונה יותר ברורה, וגם תרשים להמחיש הדברים

בתמונה הראשונה מופיעה חדר קטן שפתוח לסלון גדול, ומשמאל תרשים של חדרים הללו.
ברור שהסלון יותר חשוב, גם מצד שהוא החדר הפנימי, וגם יותר חשוב, וגם יותר משומש, והחדר הקטן הוא רק כעין פרוזדור קטן שמחבר את כניסת הבית אליו.
אמנם מצד שמאל יש מזוזה, וגם משקוף, אבל מצד ימין הוא רק קרן של 90 מעלות שנוצר ע"י חיבור שתי קירות, בלי שום היכר של מזוזה שנמשך משום אחד מהקירות.
ונראה לעניות דעתי שחיבור שתי קירות לא הוי היכר סף (אם לא עובר ובולט משהוא לאיזה צד), [ולכן אין חיוב לקבוע מזוזה שם].


******************************************
תמונה ושאלה שניה:
הסלון הגדול הוא ברור יותר חשוב, כי גם אוכלים שם בשבתות ואפי' בחול, וא"כ אם ישימו שם מזוזה צריכים לשים לימין הנכנס אליו.
אמנם מי שנמצא בחדר הקטן, הוא רואה רק קיר, בלי שום בליטה, ורק מי שנמצא בצד הסלון הוא רואה היכר כ"ש של בליטת קיר.


התמונה הראשונה כאן - הכניסה לסלון מהחדר הקטן

התמונה השניה יציאה מהסלון [שים לב לבליטת הקיר שנראה בתמונה כאן מצד שמאל של הפתח] לחדר קטן
לפי הנראה לעניו"ד, היא אותה השאלה של המקרה הראשון (קרן שנוצר ע"י חיבור שתי קירות) או שמא מכיון שהוא מדאי קטן, אי אפשר לדון אותו כהיכר מזוזה כלל?


הספק שלי, א. האם יש להחשיב בליטה קטנה זו כקרן של 90 מעלות בדיוק כמו המקרה הראשון, ואם כן לא הוי היכר סף.
ב. ואפילו נאמר במקרה הראשון שקרן זוית של 90 מעלות הוא סף לענין חיוב, אבל כאן הוא קטן מדאי, כל בליטתו הוא פחות משיעור טפח.

אולי לא דנים אותו כלל כשתי קירות שמתחברות בקרן, אלא הכל קיר אחד לבד.תרשים של החדר הקטן והסלון הנ"ל
דרך אגב אפשר לצרף מה שמבואר בהלכה וברמב"ם בדין "לחי" ששמים במבוי כהיכר, שאם הלחי נראה [רואים אותם] מבפנים (למרות שלא רואים מבחוץ) או נראה מבחוץ (למרות שלא רואים מבפנים) הוא כשר כלחי, דהוי היכר.


למטה מצורף תמונה של לחי הנראה מצד אחד ולא מצד שני, העומד בפתח המבוי
כך גם לעניות דעתי בשביל להחשב כמזוזה צריך הקיר לעבור אחד משני הצדדים

6 תגובות:

 1. עזרא תודה רבה רבה
  עכשיו הדברים ברורים.

  השבמחק
 2. בנוגע לשאלה הראשונה נראה לי פשוט בסברא שיש לקבוע מזוזה על הקרן זוית כי הוא ימין הכניסה לחדר הגדול, ואין לקבוע על צד שמאל שיש לו מזוזה בולטת, משום שהוא יציאה לפרוזדור, ולא מסתבר כלל לומר שנחייב משום שהוא ביאה דהפרוזדור.
  וא"כ לדעת הרמב"ם [מבואר בב"י סי' רפז, וכן פסק השו"ע שם] דאין חיוב אלא א"כ יש לו ב' מזוזות מימין ומשמאל, פשטות דבריך צודקים שפתח זה פטור לגמרי ממזוזה. אך לדעת הרא"ש [מבואר בב"י וטור שם] הרי פתח זה חייב, והרא"ש סובר שגם קרן זוית חשיב מזוזת שער לחייב. ולכן יש לקבעה בימין הפתח בלי ברכה.

  השבמחק
 3. אבל בנוגע לשאלה השניה שלך, זו בעיה.
  בדעת קדושים סי' רפז סק"א מסתפק האם יש לדמות מזוזה [מה שהבאת] ללחי הנראה מבחוץ ולא מבפנים וכו', ולא נפשט ספיקו האם במזוזה נאמר שזו סף. ויש לומר שלחי קל שהוא רק משום היכר. א"כ יש סברא חזקה לומר בתמונה שלך שמכיון שמצד הבא מבחוץ לתוך הסלון [החדר הגדול וחשוב] אינו רואה כלל פצים מימין, הרי זה כפתח שאין לו מזוזת ימין.
  על כן אין לחייב בפתח זה, רק מצד היוצא מהסלון משום כניסת החדר הקטן, דמצד זה יש לו שתי מזוזות דהבליטה הניכרת אפילו פחות מטפח הוי סף שמאל שלו עכ"פ, וגם אם לא היה סף שמאל כלל היה מתחייב לפי שיטת הטור ורא"ש משום סף ימני לבדו [כמבואר בסי' רפז].
  על כן נראה לענ"ד בתמונה השניה יש להשאיר את המזוזה במקומו כמו שהוא בתמונה - על ימין הכניסה לחדר הקטן.

  השבמחק
 4. אגב - בתרשים האחרון שלך, זו שמשמאל יש לה צורת פתח ממש. אך זו שמימין אין זו צורת פתח, כי הבליטה בולט החוצה [ואין זה נחשב ללחי הנראה מכאן ולא מכאן, והגם שהוא לחי כשר - אבל אינו נקרא נראה מכאן ולא מכאן] ולענין מזוזה אין הפצימין מכוונים ואינם נקראים מזוזות שער, ושפוט שפטור ואין זה שייך למאמר שלך.

  השבמחק
 5. ממש תודה רבה
  מה שלא מובן הוא, במקרה השני. אם לא נחשיב את זה כסף, מדוע שלא ישמו מזוזה כלל, כי ברור שהכניסה לסלון היא יותר חשובה

  השבמחק
  תשובות
  1. מכיון שהחדר הקטן הוא גם כן חדר חשוב ויש לו כניסה הרי זה חייב, אבל הסלון אין לו פתח החייב. נמצא שמצד הסלון איו זו פתח, ומצד החדר הקטן הוא כן פתח.

   מחק